Rozeznanie cenowe – sala szkoleniowa, specjalistyczny sprzęt oraz wyżywienie

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 roku

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA SALI SZKOLENIOWEJ WRAZ ZE SPECJALISTYCZNYM SPRZĘTEM ORAZ WYŻYWIENIA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

 

Dotyczy: Projektu „Mazowiecki E-urzędniknr POKL.09.06.02-14-080/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

ul. Żelazna 87

00 – 879 Warszawa

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA:

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach Projektu.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA:

 

3.1.            W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Mazowiecki E-urzędnik” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na następujące usługi:

Część I – Koszt użytkowania sali szkoleniowej (wraz z wynajęciem laptopów ze specjalistycznym oprogramowaniem – MODUŁ II

Część II – Wyżywienie uczestników szkoleń (kawa + ciastko, obiad) – MODUŁ I i MODUŁ II

3.2.            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem minimalnych warunków, które muszą zostać spełnione przez oferenta zgodnie z poniższą specyfikacją:

Część I – Koszt użytkowania sali szkoleniowej (wraz z wynajęciem laptopów ze specjalistycznym oprogramowaniem – MODUŁ II

Liczba godzin szkoleniowych ogółem została zaplanowana na 160 h

 

Opis:

– Sala szkoleniowa musi być zlokalizowana na terenie woj. mazowieckiego;

– Świadczenie polegające na użytkowaniu sali szkoleniowej (wraz z wynajęciem laptopów ze specjalistycznym oprogramowaniem)  – MODUŁ II realizowane będzie w okresie  01.09.2014 r. – 30.06.2014r., cyklicznie w weekendy (sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń;

– Łącznie zaplanowano wynajem sali na poziomie 160 godzin szkoleniowych (10 edycji x 16 h), 8 godzin dziennie (dostępność sali obejmuje 8 godzin szkoleniowych oraz przerwy,  czynności przygotowawcze itp.);

– Sala musi być przystosowana do przeprowadzenia szkoleń teoretycznych i warsztatów komputerowych dla grupy szkoleniowej liczącej ok. 12 osób (+/- 2 osoby);

– Sala powinna być zamykana, nieprzechodnia, oddalona od źródeł hałasu, z dostępem do toalety,

 

Wymagane wyposażenie sali:

 • odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,
 • krzesła z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka,
 • łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),
 • projektor, flipchart,
 • ekran lub przynajmniej jedna biała (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika,
 • miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu,
 • miejsce umożliwiające przygotowanie serwisu kawowego.

 

Część II – Wyżywienie 120 uczestników projektu (kawa + ciastko, obiad) w ramach szkoleń „Mazowiecki e-urzędnik ” – MODUŁ I i MODUŁ II realizowanych na terenie woj. mazowieckiego.

Ilość zestawów ogółem w ramach szkolenia została zaplanowana na poziomie 960 szt. (120 osób x 8 zestawów).

 

Opis:

Organizacja wyżywienia (jednostka miary: zestaw) podczas 1 edycji na 1 osobę obejmuje 8 obiadów oraz serwis kawowy podczas trwania szkoleń – zgodnie z następującymi warunkami:

Wyżywienie jednorazowo dotyczy grupy szkoleniowej liczącej około 12 uczestników. Jedna edycja szkolenia obejmuje 8 dni szkoleniowych w trybie weekendowym;

a) Obiad/obiadokolacja (zupa + drugie danie) musi składać się z ciepłego posiłku mięsnego lub wegetariańskiego (do wyboru) i zimnych napojów, do wyboru z zaproponowanej przez zleceniobiorcę oferty menu;

b) serwis kawowy w trakcie szkolenia musi zawierać  co najmniej:

– Minimum 2 termosy z kawą, naczynia – filiżanki do kawy nie mniej niż 2 sztuki na osobę, mieszadełka – nie mniej niż 2 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych – nie mniej niż 4 sztuki na osobę, śmietanka do kawy w płynie w pojemnikach jednorazowych (10 g) – nie mniej niż 2 sztuki na osobę, serwetki jednorazowe; w/w produkty spożywcze winny być najwyższej jakości;

– Minimum 2 termosy z herbatą, naczynia – filiżanki do herbaty nie mniej niż 2 sztuki na osobę, mieszadełka – nie mniej niż 2 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych – nie mniej niż 4 sztuki na osobę, serwetki jednorazowe; w/w produkty spożywcze winny być najwyższej jakości;

– Mieszanka ciastek, nie mniej niż 20 sztuk na osobę dziennie;

– Woda mineralna gazowana lub niegazowana w butelkach plastikowych, zakręcanych – nie mniej niż 1/2 l. wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej na osobę dziennie;

– Serwis kawowy powinien być wydawany minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz wymieniany w czasie trwania szkolenia, do wyczerpania potrzeb uczestników projektu;

Produkty podawane podczas obiadu i serwisu kawowego winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne.

 

3.3.            Warunki dotyczące realizacji zamówienia:

3.3.1.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania osobnych ofert na każdą z dwóch wyodrębnionych części.

3.3.2.      Zamawiający nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z zamawianymi usługami.

3.3.3.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnego odwołania zamówienia w terminie do 2 dni przed zaplanowanym terminem realizacji szkolenia.

 

 

 1. WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERENTA

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania odpowiedzi na analizę rynku bezpośrednio przez podmioty gwarantujące zapewnienie usługi na terenie woj. mazowieckiego zgodnie
z warunkami opisanymi w pkt. 3.

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od  1.09.2014r. do 30.06.2015r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: do czasu podpisania umowy

 

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 22.08.2014r. do godz. 16.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście, poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: e-urzednik@professional-group.pl

 

9. KRYTERIA WYBORU OFERT

 

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zgodne z pkt. 3.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa: 100%

 

10. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu Marta Momot, pod numerem telefonu 533 309 913 lub poprzez pocztę elektroniczną: e-urzednik@professional-group.pl;

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Pełna nazwa oferenta:

NIP:

Adres siedziby oferenta:

Numer telefonu:

 

 

Usługa Cena jednostkowa brutto

(cena brutto zawiera VAT)Część IUżytkowanie sali szkoleniowej zgodnie z opisem                 wg pkt. 3 rozeznania cenowego (kwota wynajmu za 1h)

Część IIWyżywienie 120 uczestników szkoleń zgodnie z opisem wg. pkt. 3 rozeznania cenowego (kwota za 1 zestaw)

 

 

Oświadczam(y), że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z treścią rozeznania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczam(y), iż zapewnię(my) minimalne warunki opisane w pkt. 3.3 analizy rynkowej z dnia 06.08.2014 r.

Termin związania ofertą: do dnia podpisania umowy.

 

 

 …………….……………………..……………………………………

Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej

                                                                                                                      do reprezentowania Oferenta

POBIERZ PLIK