Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkoleń oraz wynajem maszyn i urządzeń.

Kielce, dnia 16 września 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 2/POKL.08.01.01-26-443/13

 

Dotyczy Projektu„Podniesienie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich MMŚP budowlanych w zakresie konserwacji urządzeń podlegających dozorowi UDT”nr POKL.08.01.01-26-443/13współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Professional Gracjan Grela

Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

 1. Leszczyńska 45

25-414 Kielce

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie ofertowe stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach Projektu.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa składająca się z 2 części:

Cześć I:

– Przeprowadzenia szkoleń (kod CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe)

Część II:

– Wynajem maszyn: żuraw przenośny HDS, podest ruchomy przejezdny wolnobieżny, wózek jezdniowy podnośnikowy (kod CPV 45500000-2– wynajem maszyn i urządzeń)

 

Przedmiot zamówienia realizowany jestw ramach projektu pt.: „Podniesienie kwalifikacji pracowników świętokrzyskich MMŚP budowlanych w zakresie konserwacji urządzeń podlegających dozorowi UDT”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2.2       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

Część I
1.Przeprowadzenie cyklu kursów teoretycznych oraz praktycznych Przeprowadzenie cyklu kursów weekendowych w okresie: październik 2014 – maj 2015 r. (teoretycznych, praktycznych) dla 8 grup szkoleniowych (ok. 12 osób każda-łącznie 96 uczestników), z zakresu konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT na terenie woj. świętokrzyskiego w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego.W ramach projektu realizowane będą 3 kursy: pierwszy – 4 edycje, drugi, trzeci po 2 edycje na uprawnienia konserwatora:

1. Wózków jezdniowych podnośnikowych (kat. II WJK)

2. Żurowi przenośnych HDS (kat. E IV, M II)

3. Podestów ruchomych przejezdnych (kat. E IV, M II)

Każdy kurs obejmu 56h szkoleniowych (7 dni, 3 zjazdy sobota-niedziela oraz 1 sobota). Dopuszcza się zmianę trybu ostatniego 7 dnia kursu (zajęcia praktyczne) w dniu roboczym o czym Wykonawca będzie informowany z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Łącznie zaplanowano 448 h szkoleniowych kursu.

Każdy z kursów musi być przeprowadzony zgodnie z poniższym schematem/programem:

Ramowy program do kursów na konserwatora:

1. Część teoretyczna (48h, 6 dni)

– Ogólne wiadomości o UDT, organizacja i zakres działania UDT (5h)

– Podział urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (2h)

– Budowa i działanie poszczególnych podzespołów urządzeń (17h)

– Obowiązki konserwatora i konserwacja urządzeń, prowadzenie książki obsługi i konserwacji (20h)

– Zasady bezpieczeństwa w miejscu konserwacji urządzeń (4h)

2. Część praktyczna (8h, 1 dzień)

Budowa i działanie poszczególnych podzespołów urządzeń (2h)

Konserwacja urządzeń(6h)

 

Wykonawca w ramach każdego kursu zobowiązany jest do zastosowania min. następujące metody szkoleniowe: prezentacje multimedialne, case-study, wykłady, dyskusje, schematy oraz formy szkoleniowe dostosowane do potrzeb bieżących uczestników projektu.

 

Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty wyżywienia, noclegu oraz dojazdów kadry trenerskiej na miejsce realizacji kursów we własnym zakresie.

 

Zamawiający na czas realizacji części praktycznej kursów zapewni maszyny z aktualnym badaniem technicznym.

W ramach usługi przeprowadzenia kursów (bez dodatkowych kosztów) Wykonawca   zobowiązany jest do opracowania skryptów kursowych z przeniesieniem praw autorskich na zamawiającego do 3 kursów konserwacji maszyn podlegających dozorowi UDT (łącznie 3 rodzaje skryptów) zawierające min.:

• Skrypt dla „konserwatora” z najważniejszymi informacjami odnośnie obsługi urządzenia, uświadamiający i przypominający operatorowi/konserwatorowi czynności związane z obsługą urządzenia (min. 40 str.),

• Przykładowa instrukcja eksploatacji zawierająca informacje z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia objętego kursem,

•   Prezentacja szkoleniowa zawierającej minimum 60 slajdów na każdy kurs,

• Wymagania dozoru technicznego odnośnie tematyki poruszanej na egzaminie wraz z przykładowymi pytaniami i odpowiedziami,

 

Materiały dydaktyczne muszą być czytelne i zrozumiałe dla uczestników (język i sposób przekazu dostosowane do grupy docelowej, pracowników MMŚP branży budowlanej).

Część II
2.Wynajem maszyn wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych 1. Wynajem wózka jezdniowego podnośnikowego (kurs 1)Liczba dni wynajmu w/w maszyny – 4 grupy x 1 dzień = 4 dni wynajmu.

Dzień wynajmu: sobota lub dzień roboczy

Minimalne wymagania sprzętowe:

– udźwig nominalny: 1 500 kg

– wysokość podnoszenia: 3300 cm

– rodzaj napędu: spalinowy – gaz LPG

– katy wychyłu masztu: min: przód 6°, tył 10°.

 

2. Wynajem żurawia przenośnego HDS (kurs 2)

Liczba dni wynajmu w/w sprzętu – 2 grupy x 1 dzień = 2 dni wynajmu.

Dzień wynajmu: sobota lub dzień roboczy

 

Minimalne wymagania sprzętowe:

– udźwig nominalny: 1 500 kg

– wysokość podnoszenia: 3300 cm

– rodzaj napędu: spalinowy – gaz LPG

– liczba podpór: min: 2 szt.

– rotacja: min: 270°

 

3. Wynajem podestu ruchomego przejezdnego (kurs 3)

Liczba dni wynajmu w/w sprzętu – 2 grupy x 1 dzień = 2 dni wynajmu.

Dzień wynajmu: sobota lub dzień roboczy

 

Minimalne wymagania sprzętowe:

– rodzaj: nożycowy

– udźwig nominalny: 250 kg

– wysokość podnoszenia (robocza): 9,5 m

– rodzaj napędu: silnik elektryczny prądu stałego 24V 4KM

 

Każdy sprzęt musi mieć aktualny przegląd konserwacyjny i być w niezawodnym stanie technicznym, pozwalającym na bezpieczne przeprowadzenie kursów dla uczestników.

Poszczególny sprzęt będzie wynajmowany 1 – 2 razy w miesiącu (w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń).

Cena ofertowa powinna uwzględniać transport maszyn na miejsce poszczególnych kursów wraz z odwiezieniem, serwis techniczny, koszty ubezpieczenia, nadzór na sprawnością sprzętu, doradztwo dotyczące obsługi itp.

 

2.3.   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wyodrębnione części:

Część I:

 • przeprowadzenie cyklu kursów teoretycznych oraz praktycznych,

 

Część II:

 • wynajem maszyn wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych.

2.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.5 Warunki udziału w postępowaniu:

2.5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawynakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – weryfikacja na podstawie oświadczenia

– dysponują kadrą wykładowców znającą przepisy dozoru technicznego (dotyczy cz. I zamówienia) m.in. w zakresie:

 • ustawy o dozorze technicznym,
 • warunków technicznych dozoru technicznego,
 • rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 • trybu postępowania przy obejmowaniu urządzeń technicznym dozorem,
 • rodzajów badan technicznych przeprowadzanych przez inspektorów dozoru technicznego i   zakres czynności wykonywanych podczas tych badań,
 • tryb sprawdzania kwalifikacji osób konserwujących urządzenia – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

– posiadają niezbędną wiedzę/doświadczenie do wykonania zamówienia (dotyczy cz. I zamówienia) tj.

 1. a) w przypadku wykładowców części teoretycznej kursu: muszą to być inżynierowie z conajmniej 2-letnią praktyką zawodową lub technicy z 5-cio letnią praktyką zawodową w specjalności zgodnych z programem kursów – weryfikacja na podstawie oświadczenia. Wykładowcy muszą znać przepisy dozoru technicznego m.in. w zakresie:
 • ustawy o dozorze technicznym,
 • warunków technicznych dozoru technicznego,
 • rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 • trybu postępowania przy obejmowaniu urządzeń technicznym dozorem,
 • rodzajów badan technicznych przeprowadzanych przez inspektorów dozoru technicznego i   zakres czynności wykonywanych podczas tych badań,
 • tryb sprawdzania kwalifikacji osób konserwujących urządzenia
 1. b) w przypadku instruktorów części praktycznej kursu: niezbędna wiedzę z dziedzin objętych poszczególnym kursem oraz w zakresie BHP, aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń odpowiadających zakresowi kursów, a także co najmniej 5-cio letnią praktykę zawodowa przy obsłudze urządzeń technicznych – weryfikacja na podstawie oświadczenia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: październik 2014r. – maj 2015r. Usługi będą świadczone cykliczne, poza tzw. okresami świątecznymi (w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń).

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim

Oferta musi być wypełniona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia złożenia oferty

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia: 1.10.2014 r. do godziny 15:00 osobiście, bądź drogą pocztową na adres: Professional Gracjan Grela, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, lub Biuro projektu: ul. Leszczyńska 45, 25-414 Kielce. Dopuszczamy możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: konserwator@professional-group.pl lub biuro@professional-group.pl.

 

 1. OCENA OFERT

7.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu w punkcie 2.2 oraz 2.5.

7.2 Oferty będą oceniane według jedynego kryterium: CENA brutto wykonania zamówienia: 100%.

7.3 Każda z 2 wyodrębnionych części zamówienia będzie oceniana osobno. Do realizacji cz. I zamówienia zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w zakresie pozycji zamówienia w części I. Do realizacji cz. II zamówienia zostanie wybrana oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów w zakresie wszystkich pozycji zamówienia w części II.

 

 1. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

8.1 Oferty zostaną ocenione, jako iloraz najniższej ceny spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

Przy ocenie ofert komisja będzie przyznawać Wykonawcom punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = Cmin/Co x100 pkt.

gdzie:

P – ilość punktów za cenę

Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert

Co – cena oferty rozpatrywanej

8.2   Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen z oferentem, który złożył najkorzystniejsza ofertę w sytuacji gdy kwota w ofercie, będzie wyższa niż kwoty zapisane w budżecie Projektu

8.4   Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego oferenta który złożył ofertę.

 

 1. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wykluczone podmioty, które powiązane są z Professional Gracjan Grela lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Professional Gracjan Grela lub osobami wykonującymi w imieniu Professional Gracjan Grela czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają:

Gracjan Grela pod numerem telefonu: 77 454 66 14

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie wpływu zapytania do Państwa poprzez podpisanie i opieczętowanie niniejszego zapytania w dniu jego otrzymania i odesłanie na adres firmy bądź biura projektu, bądź odesłanie skanu pierwszej strony wraz z podpisem i datą wpływu poprzez pocztę elektroniczną na adres:konserwator@professional-group.pl lubbiuro@professional-group.pl.

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Kierownik projektu

                                                                                                                           Gracjan Grela

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/POKL.08.01.01-26-443/13z dnia 16.09.2014 r.

FORMULARZ OFERTOWY

 

Pełna nazwa oferenta:
NIP:
Adres siedziby oferenta:
Numer telefonu:

 

Usługa (część I) Wartość jednostkowa brutto
Przeprowadzenie cyklu kursów teoretycznych i praktycznych zgodnie z pkt. 2.2 zapytania ofertowego (cena za 1 roboczogodzinę)
Usługa (część II) Wartość jednostkowa brutto
Wynajem maszyn zgodnie z pkt. 2.2 zapytania ofertowego (cena za 1 dzień wynajmu) Wózek jezdniowy podnośnikowy
Żuraw przenośny HDS
Podest ruchomy przejezdny

Oświadczam(y):

że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia :

 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia – zgodnie z wykazem w zapytaniu,
 3. dysponuje(my) kadrą wykładowców znających przepisy dozoru technicznego – zgodnie z zapytaniem i dostarczymy niezbędne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry wykładowców i instruktorów w momencie wyłonienia nas do przeprowadzenia kursów (dotyczy cz. I zamówienia),
 4. znajduje(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 5. podmiot nie jest powiązany z Professional Gracjan Grela lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Professional Gracjan Grela lub osobami wykonującymi w imieniu Professional Gracjan Grela czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

……………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta

POBIERZ PLIK