CERTYFIKATOR ENERGETYCZNY

Bezpłatne szkolenia „Certyfikator Energetyczny

Szkolenie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19.09.2007 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane od 01.01.2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej budynku są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane inwestor jest zobowiązany pozyskać świadectwo i dołączyć je do zawiadomienia
o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Głównym celem organizowanych szkoleń jest nabycie przez uczestników nowych kwalifikacji i umiejętności, niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i wykonywania audytów energetycznych.

UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem magisterskim lub inżynierskim, zamieszkałych i zatrudnionych (w przedsiębiorstwach sektora prywatnego
i publicznego) na terenie województwa opolskiego z  wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Projekt dedykowany jest szczególnie osobom w wieku 45+ oraz kobietom.

Realizowanych będzie 8 edycji szkolenia – każda dla 12 osób.

CZAS I MIEJSCE

Czas trwania projektu:  1 kwietnia 2011 – 28 lutego 2012

Szkolenia odbywają się w hotelu Villa Park na ul. Czogały 1, Opole-Groszowice

Każda edycja obejmuje 3 spotkania weekendowe (sobota i niedziela) – łącznie 6 dni.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.01.2008 roku w sprawie szkoleń. Jest podzielone na część teoretyczno-praktyczną oraz praktyczną. Czas trwania całego szkolenia wynosi 50h, w tym: część teoretyczno-praktyczna 38h, część praktyczna 8h oraz sprawdzian umiejętności 4h. Po odbyciu szkolenia teoretyczno-praktycznego uczestnicy będą mogli skorzystać z platformy e-learningowej, która umożliwi przyswojenie zdobytej wiedzy w celu przygotowania do egzaminu wewnętrznego. Zajęcia e-learnigowe obejmować będą 4h dla uczestnika.

Szkolenia obejmują tematykę dotyczącą: podstaw prawnych, oceny stanu ochrony cieplnej budynku, oceny systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, oceny systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej, oceny instalacji oświetleniowej w budynku, metodyki obliczeń, metodyki opracowania świadectw charakterystyki oraz wykonania szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego.

Zaświadczenie/certyfikat (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia; §4 ust.2) upoważniające do zdawania egzaminu na uprawnienia państwowe do sporządzania świadectw energetycznych (egzamin w Ministerstwie Infrastruktury) otrzymają tylko te osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin wewnętrzny.

KOSZTY

Szkolenie jest bezpłatne. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione bezpłatne wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Więcej informacji oraz terminy szkoleń na stronie http://www.konstat.net/szkolenie,certyfikat-opole.html

BIURO PROJEKTU:
ul. Budowlanych 50
45-124 Opole
tel. 77 454 66 14
kom. 513 107 481