Rozeznanie cenowe – Specjalista ds. logistyki, obsługi merytorycznej szkoleń

14 marca 2014 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PERSONELU NA STANOWISKU Specjalista ds. logistyki, obsługi merytorycznej szkoleń

 

Dotyczy Projektu: „Małopolski e-urzędnikwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

1.      TRYB ROZEZNANIA

 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach Projektu.

2.      OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

 W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Małopolski e-urzędnikplanujemy zatrudnienie osoby na stanowisku Specjalista ds. logistyki, obsługi merytorycznej szkoleń. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania w ramach w/w projektu na stanowisku Specjalista ds. logistyki, obsługi merytorycznej szkoleń (okres zatrudnienia: 01.04.2014 r. – 31.10.2014r., wymiar czasu pracy: 80h/miesiąc).

2.1 Zakres obowiązków:

a)    koordynacja prac związanych z przygotowaniem szkoleń,

b)   dobór i współpraca z trenerami,

c)    identyfikacja potrzeb szkoleniowych,

d)   opracowywanie metodyki programów szkoleniowych,

e)    opracowanie wzorów i wydruk dokumentów szkoleniowych, protokołów i arkuszy egzaminacyjnych,

f)    koordynacja dystrybucji w/w materiałów wśród uczestników projektu,

g)    nadzór nad jakością szkoleń (monitoring prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz zaangażowania pracy trenera),

h)   opracowanie listy zamówień sprzętu podmiotowi wynajmującemu oraz za realizację w/w zamówienia,

i)     kontakt z podwykonawcami i dostawcami usług w ramach projektu

j)     wizytacja miejsca przeprowadzenia szkoleń, ocena stanu technicznego i przystosowanie sal szkoleniowych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,

k)   zabezpieczenie i transport sprzętu do miejsca gdzie mają odbywać się szkolenia w dniu poprzedzającym wyznaczony termin szkolenia  oraz po zakończeniu szkoleń do momentu następnego cyklu szkoleń lub zwrotu sprzętu podmiotowi wynajmującemu. Odpowiednie rozłożenie i  złożenie w/w sprzętu w sali szkoleniowej,

l)     dostarczanie certyfikatów dla uczestników projektu,

m) prowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej o projekcie

n)   raportowanie w formie ustnej do Koordynatora ds. monitoringu, sprawozdawczości
i rozliczeń o postępach realizacji projektu (bieżące – w sprawach najbardziej istotnych
i miesięczne – obligatoryjnie).

2.2. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji w/w zadań w ramach Projektu „Małopolski e-urzędnikna stanowisku Specjalista ds. logistyki, obsługi merytorycznej szkoleń:

a) znajomość zasad, procedur i wytycznych związanych z realizacją Projektów

b) minimum dwu letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi w ramach EFS

d) umiejętność efektywnej organizacji pracy

e) komunikatywność

f) kreatywność

g) umiejętność wyciągania wniosków

h) dyspozycyjność związana z charakterem pracy (praca zdalna oraz w biurze projektu w Krakowie)

3.      TERMIN WYKONANIA ZADANIA

 

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 01.04.2014 r. – 31.10.2014r

4.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę cenową zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: 30 dni

 6.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 26.03.2014 r. do godz. 15.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście lub poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia ofert drogą elektroniczną na adres: biuro@professional-group.pl.

W celu potwierdzenia przez oferenta oświadczanych wymogów kwalifikacyjnych po zakończeniu rozeznania poprosimy o przesłanie CV osoby właściwej do wykonania zadania zgodnie z niniejszym rozeznaniem.

7.      DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Gracjan Grela pod numerem telefonu 77 454 66 14 lub poprzez pocztę elektroniczną: biuro@professional-group.pl

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

FORMULARZ CENOWY

           

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko

 
Dane kontaktowe: (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Stanowisko Proponowana kwota wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc

(w przypadku osób fizycznych kwota brutto obejmuje wszystkie składki ZUS łącznie ze składkami płaconymi przez pracodawcę)

Specjalista ds. logistyki, obsługi merytorycznej szkoleń

Okres zatrudnienia: 01.04.2014 r. – 31.10.2014r

Wymiar czasu pracy: 80 h/miesiąc

 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji zadań w ramach „Małopolski e-urzędnik” na stanowisku Specjalista ds. logistyki, obsługi merytorycznej szkoleń zgodnie z Opisem przedmiotu rozeznania z dnia 14.03.2014 r.

 

 

 

…………………..…………………………………….

  Data i podpis oferenta

 

POBIERZ PLIK PDF