Rozeznanie cenowe – Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i organizacji szkoleń

 

17.09.2014r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PERSONELU NA STANOWISKU Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i organizacji szkoleń

 

Dotyczy Projektu: Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

 

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

1.      TRYB ROZEZNANIA

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach Projektu.

2.      OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

 

W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” planujemy zatrudnienie osoby na stanowisku Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania w ramach w/w projektu na stanowisku Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń (okres zatrudnienia: 01.10.2014 r. – 30.04.2015r.; wymiar czasu pracy: 80h/miesiąc).

 

2.1 Zakres obowiązków:

 

a)      Bezpośrednie wsparcie kierownika projektu oraz biura projektu.

b)      Współpraca ze specjalistą ds. rozliczeń i wniosków o płatność

c)      Kontrola i analiza postępów i zagrożeń w projekcie.

d)      Nadzór nad zgodnością realizacji projektu z założeniami merytorycznymi i formalnymi.

e)      Realizacja zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością

f)       Monitoring wskaźników realizacji.

g)      Tworzenie dokumentacji związanej za sprawozdawczością projektu

h)      Nadzór nad stroną organizacyjną realizacji projektu

i)        Wspieranie biura projektu w zakresie organizacji grup docelowych szkoleń.

j)        Raportowanie w formie ustnej do zarządu (bieżące w sprawach najbardziej istotnych i kwartalne/miesięczne- obligatoryjnie).

k)      Sporządzanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de mini mis oraz sprawozdań do UOKiK

 

 

2.2. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji w/w zadań w ramach Projektu Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” na stanowisku Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń:

 

  1. znajomość zasad, procedur i wytycznych związanych z realizacją Projektów
  2. realizacja min. 3 projektów w ramach PO KL o podobnym charakterze i wartości
  3. doświadczenie w wykonywaniu zadań o charakterze zbliżonym do danego stanowiska
  4. umiejętność efektywnej organizacji pracy
  5. komunikatywność
  6. kreatywność
  7. dyspozycyjność związana z charakterem pracy (praca zdalna oraz w biurze projektu w Opolu)

 

  1. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

 

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 01.10.2014 r. do 30.04.2015 r.

 

4.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę cenową zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: 30 dni

 6.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 25.09.2014 r. do godz. 14:00.

 

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście lub poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: biuro@professional-group.pl.

 

W celu potwierdzenia przez oferenta oświadczanych wymogów kwalifikacyjnych po zakończeniu rozeznania poprosimy o przesłanie CV osoby właściwej do wykonania zadania zgodnie z niniejszym rozeznaniem.

 

7.      DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Gracjan Grela pod numerem telefonu 77 454 66 14 lub poprzez pocztę elektroniczną: g.grela@professional-group.pl

 

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

 

FORMULARZ CENOWY

 

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko

 
Dane kontaktowe: (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

 

 

Stanowisko Proponowana kwota wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc

(w przypadku osób fizycznych kwota brutto obejmuje wszystkie składki ZUS łącznie ze składkami płaconymi przez pracodawcę)

Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i organizacji szkoleń

 Okres zatrudnienia: 01.10.2014 r. – 30.04.2015r.

Wymiar czasu pracy: 80h/miesiąc

 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji zadań w ramach Projektu Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” na stanowisku Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń zgodnie z Opisem przedmiotu rozeznania z dnia 17.09.2014r.

 

 

 

 

…………………..…………………………………….

  Data i podpis oferenta

 

 

 POBIERZ PLIK