Rozeznanie cenowe – Specjalista ds. szkoleń

 

24.10.2013 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PERSONELU NA STANOWISKU Specjalisty ds. szkoleń

 

Dotyczy Projektu: „Podniesienie kwalifikacji pracowników NZOZ z sektora MMŚP w zakresie opieki nad osobami starszymi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Numer projektu: POKL.08.01.01-14-591/12

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

 

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

1.      TRYB ROZEZNANIA

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego
w ramach Projektu.

2.      OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

 

W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników NZOZ z sektora MMŚP w zakresie opieki nad osobami starszymi  planujemy zatrudnienie osoby na stanowisku Specjalisty ds. szkoleń. W związku z tym, zwracamy się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania w ramach w/w projektu na stanowisku Specjalisty ds. szkoleń (okres zatrudnienia: 1.11.2013r. – 31.08.2014 r.; wymiar czasu pracy: 120h/miesiąc).

 

2.1 Zakres obowiązków:

a)      nadzór nad stroną organizacyjną szkoleń projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników NZOZ z sektora MMŚP w zakresie opieki nad osobami starszymi”

b)      koordynacja prac związanych z przygotowaniem szkoleń

c)      logistyka oraz nadzór nad jakością szkoleń

d)      dobór trenerów

e)      nadzór nad metodyką programu szkolenia

f)       ocena stanu technicznego pomieszczeń i sal szkoleniowych,

g)      wizytacja miejsca przeprowadzenia szkoleń

h)      identyfikacja potrzeb szkoleniowych

i)        raportowanie w formie ustnej do właściciela (bieżące – w sprawach najbardziej istotnych i kwartalne/miesięczne – obligatoryjnie)

 

 

2.2.   Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji w/w zadań w ramach Projektu Podniesienie kwalifikacji pracowników NZOZ z sektora MMŚP w zakresie opieki nad osobami starszymina stanowisku Specjalisty ds. szkoleń:

 

  1. znajomość zasad, procedur i wytycznych związanych z realizacją Projektów
  2. umiejętność efektywnej organizacji pracy
  3. komunikatywność
  4. kreatywność
  5. dyspozycyjność związana z charakterem pracy (praca zdalna oraz w biurze projektu w Radomiu)

3.      TERMIN WYKONANIA ZADANIA

 

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 01.11.2013 r. do 31.08.2014 r.

4.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę cenową zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: do czasu podpisania umowy

6.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych wraz z CV do dnia 30.10.2013 r. do godz. 15.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych, 45-124 Opole,  osobiście lub poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną na adres: biuro@professional-group.pl.

 

W celu potwierdzenia przez oferenta oświadczanych wymogów kwalifikacyjnych po zakończeniu rozeznania poprosimy o przesłanie CV zgodnie z załączonym do rozeznania załącznikiem.

 

7.      DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Gracjan Grela pod numerem telefonu 77 454 66 14 lub poprzez pocztę elektroniczną: biuro@professional-group.pl

 

 

 


 

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

 

 

FORMULARZ CENOWY

 

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko

 
Dane kontaktowe: (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

 

 

Stanowisko Proponowana kwota wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc

(w przypadku osób fizycznych kwota brutto obejmuje wszystkie składki ZUS łącznie ze składkami płaconymi przez pracodawcę)

Specjalista ds. szkoleń

Okres zatrudnienia: 01.11.2013r. – 31.08.2014r.

Wymiar czasu pracy: 120 h/miesiąc

 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji zadań w ramach Projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników NZOZ z sektora MMŚP w zakresie opieki nad osobami starszymi” na stanowisku Specjalista ds. szkoleń zgodnie z Opisem przedmiotu rozeznania z dnia 24.10.2013 r.

 

 

 

 

…………………..…………………………………….

  Data i podpis oferenta

POBIERZ PLIK