Rozeznanie cenowe – wynajem sal, wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników szkoleń

Gliwice, dnia 30 kwietnia 2014 roku

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

 

Dotyczy Projektu: „Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego” nr POKL.08.01.01-24-410/13

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

1.    ZAMAWIAJĄCY

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

ul. Portowa 16W

44-102 Gliwice

 

2. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego
w ramach Projektu.

 

3.    OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu pt. „Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego” planujemy wynajem sali szkoleniowej, zapewnienie serwisu kawowego
i wyżywienia podczas szkoleń oraz zakwaterowanie uczestników szkoleń, dlatego zwracamy się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji ww. usług zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

3.1 wynajem sal do szkoleń:

3.1.1   sala szkoleniowa musi być zlokalizowana na terenie woj. śląskiego,

3.1.2 świadczenie polegające na wynajmie sali szkoleniowej realizowane będzie w okresie  23.05.2014r.- 30.11.2014r., cyklicznie w weekendy (sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń;

3.1.3    łącznie zaplanowano wynajem sali na poziomie 280 godzin szkoleniowych (8 edycji x 35 godzin), 7 godzin dziennie (dostępność sali obejmuje 7 godzin szkoleniowych oraz przerwy,  czynności przygotowawcze, egzamin);

3.1.4 sala musi być przystosowana do przeprowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych dla grupy szkoleniowej liczącej ok. 12 osób (+/- 2 osoby);

3.1.5    sala powinna być zamykana, nieprzechodnia, oddalona od źródeł hałasu, z dostępem do toalety;

3.1.7    wymagane wyposażenie sali:

 • odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,
 • krzesła z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka,
 • łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),
 • projektor, flipchart,
 • ekran lub przynajmniej jedna biała (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika,
 • miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu,
 • stanowiska do zajęć praktycznych – stoły robocze,
 • miejsce umożliwiające przygotowanie serwisu kawowego.

 

Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania szkoleń do oznakowania sali szkoleniowej  przekazanymi przez Zamawiającego materiałami o wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu.

 

3.2 wyżywienie uczestników szkoleń:

3.2.1    usługa zapewnienia wyżywienia realizowana będzie w miejscu realizacji szkoleń;

3.2.2 świadczenie polegające na zapewnieniu wyżywienia realizowane będzie w okresie  23.05.2014r.- 30.11.2014r., cyklicznie w weekendy (sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń;

3.1.3    łącznie zaplanowano zapewnienie 480 zestawów wyżywieniowych (96 osób x 5 dni szkoleniowych);

3.1.4    jednorazowa usługa dotyczy zapewnienia całodziennego wyżywienia dla grupy szkoleniowej liczącej ok. 12 osób (+/- 2 osoby);

3.1.5    przez całodzienne wyżywienie dla 1 osoby należy rozumieć 1 zestaw składający się
z dwudaniowego obiadu oraz serwisu kawowego;

3.1.6    wymagania dotyczące przygotowania każdego zestawu:

a)      obiad musi składać się z zupy oraz ciepłego posiłku mięsnego lub wegetariańskiego (do wyboru) i zimnych napoi  (do wyboru z zaproponowanej oferty menu) ,

b)      serwis kawowy w trakcie szkolenia musi zawierać, co najmniej:

 • minimum 2 termosy z kawą, naczynia – filiżanki do kawy nie mniej niż 2 sztuki na osobę, mieszadełka – nie mniej niż 2 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych – nie mniej niż 4 sztuki na osobę, śmietanka do kawy w płynie
  w pojemnikach jednorazowych (10 g) – nie mniej niż 2 sztuki na osobę, serwetki jednorazowe; ww. produkty spożywcze winny być najwyższej jakości;
 • minimum 2 termosy z herbatą, naczynia – filiżanki do herbaty nie mniej niż 2 sztuki na osobę, mieszadełka – nie mniej niż 2 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych – nie mniej niż 4 sztuki na osobę, serwetki jednorazowe; ww. produkty spożywcze winny być najwyższej jakości;
 • mieszanka ciastek, nie mniej niż 15 sztuk na osobę dziennie;
 • woda mineralna gazowana lub niegazowana w butelkach plastikowych, zakręcanych – nie mniej niż 1/2 litra wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej na osobę dziennie;
 • serwis kawowy powinien być wydawany minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz wymieniany w czasie trwania szkolenia, do wyczerpania potrzeb beneficjentów ostatecznych;
 • wyżej wymienione produkty spożywcze powinny być najwyższej jakości, winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne;

3.3 zakwaterowanie uczestników szkoleń:

3.3.1      usługa zapewnienia zakwaterowania wraz ze śniadaniem( dla uczestników szkolenia deklarujących trudny dojazd do miejsca szkolenia)  powinna być realizowana w pobliżu miejsca realizacji szkolenia;

3.3.2      obiekt noclegowy musi znajdować się w miejscach dobrze skomunikowanych w województwie śląskim;

3.3.3      świadczenie polegające na zapewnieniu wyżywienia realizowane będzie w okresie  23.05.2014r.- 30.11.2014r., cyklicznie w weekendy (sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń;

3.3.4      łącznie zaplanowano 40 noclegów dla uczestników;

3.3.5      podczas jednego weekendu 1 osobie przysługuje 1 nocleg ze śniadaniem;

3.3.6      obiekt noclegowy musi dysponować, co najmniej 5 indywidualnymi miejscami noclegowymi w pokojach jednoosobowych bądź dwuosobowych w trakcie trwania szkoleń;

3.3.7      miejsca noclegowe powinny być zapewnione w pokojach o wysokim standardzie (z dostępem do TV i Internetu bezprzewodowego, w każdym pokoju powinna być łazienka);

3.3.8      obiekt noclegowy musi posiadać bezpłatny parking dla samochodów uczestników szkoleń.

3.4 Warunki dotyczące realizacji zamówienia:

 • Konieczność zapewnienia wyżywienia dla uczestników projektu na terenie obiektu/ośrodka szkoleniowego, w którym odbywać się będą zajęcia,
 • Zleceniodawca zastrzega sobie bezpłatną zmianę rezerwacji w przypadku zmiany liczebności grupy szkoleniowej lub bezpłatne odwołanie całego zamówienia w terminie do
  2 dni przed zaplanowanym terminem realizacji szkolenia,
 • Wskazany obiekt będzie musiał każdorazowo uzyskać akceptację Zleceniodawcy. Brak akceptacji obiektu powoduje konieczność przedstawienia przez Zleceniobiorcę innych propozycji zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy.
 • Zamawiający jest zobowiązany na czas trwania szkoleń do oznakowania sal szkoleniowych materiałami o wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu.

 

4. WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERENTA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania odpowiedzi na analizę rynku bezpośrednio przez obiekty hotelowe, ośrodki szkoleniowe oraz przez pośredników/agentów, dysponujących salą szkoleniową i gwarantujących zapewnienie usługi na terenie woj. śląskiego zgodnie
z warunkami opisanymi w pkt. 3.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 23.05.2014r. – 30.11.2014r.

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: do czasu podpisania umowy

 

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 15.05.2014r. do godz. 16.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście, poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: silesia@professional-group.pl.

Niezwłocznie po zakończeniu rozeznania Zamawiający zawiadomi o wynikach wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

 

9. KRYTERIA WYBORU OFERT

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zgodnie z pkt. 3 i 4.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa: 100%

 

10. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Nozdryn-Płotnicka pod numerem telefonu 513 107 481 lub poprzez pocztę elektroniczną: silesia@professional-group.pl

 


 


 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Pełna nazwa oferenta:  
NIP:  
Adres siedziby oferenta:  
Numer telefonu:  

 

Nazwy proponowanych obiektów hotelowych *  

 

 

 

 

*obligatoryjnie w przypadku składania oferty przez pośrednika

 

Ośrodek hotelowy powinien być położony w woj. śląskim.

Szkolenia realizowane w terminach maj 2014 – listopad 2014.

 

Usługa Cena jednostkowa brutto (cena brutto zawiera VAT)
Wynajem sali do szkoleń zgodnie z opisem wg pkt. 3.1 rozeznania cenowego (kwota wynajmu za 1h)  
Wyżywienie uczestników szkoleń zgodnie z opisem wg pkt. 3.2 rozeznania cenowego (kwota za 1 zestaw dla 1 uczestnika)  
Zakwaterowanie uczestników szkoleń zgodnie z opisem wg pkt. 3.3 rozeznania cenowego (kwota za 1 nocleg ze śniadaniem dla 1 uczestnika)  
Możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji w przypadku odwołania grupy szkoleniowej 2 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia

TAK

  NIE*

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

…………….……………………..……………………………………

Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej 

                do reprezentowania Oferenta

POBIERZ PLIK