Rozeznanie cenowe – wynajem sprzętu

Szczecin, dnia 06 marca 2015 r.

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU WYNAJMU SPRZĘTU

 

 

Dotyczy Projektu: „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie” nr POKL.08.01.01-32-079/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Professional Gracjan Grela

Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

Wieniawskiego 1a
71-144 Szczecin

2. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego
w ramach Projektu.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu pt. „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie” planujemy wynajmu sprzętu, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wynajmu sprzętu:

 

Część I
Wynajem sprzętu: burta samowyładowcza (1 sztuka) Usługa będzie realizowana w okresie: marzec 2015 r. – czerwiec 2015r. na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscu i o czasie wskazanym przez Zamawiającego, w systemie weekendowym (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub innym w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych PKS Koszalin Sp. z o. o. w Koszalinie.

Liczba dni wynajmu sprzętu: 1 dzień (1 edycja * 1 dzień (8 godzin))

Sprzęt powinien posiadać aktualny przegląd konserwacyjny i być w niezawodnym stanie technicznym, pozwalającym na bezpieczne prowadzenie szkoleń.

Minimalne wymagania sprzętowe:

– udźwig nominalny: 1 000 kg

– konstrukcja aluminium

– wymiary platformy 250x170cm

Cena ofertowa powinna uwzględniać koszty transportu maszyny na miejsce praktyk terenowych, serwis techniczny, ubezpieczenie, nadzór nad sprawnością sprzętu, doradztwo dotyczące obsługi itp.

Część II
Wynajem sprzętu: żuraw stacjonarny warsztatowy (1 sztuka) Usługa będzie realizowana w okresie: marzec 2015 r. – czerwiec 2015r. na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscu i o czasie wskazanym przez Zamawiającego, w systemie weekendowym (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub innym w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych PKS Koszalin Sp. z o. o. w Koszalinie.

Liczba dni wynajmu sprzętu: 4 dni (2 edycja * 2 dni (16 godzin))

Sprzęt powinien posiadać aktualny przegląd konserwacyjny i być w niezawodnym stanie technicznym, pozwalającym na bezpieczne prowadzenie szkoleń.

Minimalne wymagania sprzętowe:

– udźwig nominalny: 1 500 kg

– wysokość podnoszenia: 3300 cm

– rodzaj napędu: spalinowy – gaz LPG

– liczba podpór: min: 2 szt.

– rotacja: min: 270°

Cena ofertowa powinna uwzględniać koszty transportu maszyny na miejsce praktyk terenowych, serwis techniczny, ubezpieczenie, nadzór nad sprawnością sprzętu, doradztwo dotyczące obsługi itp.

Część III
Wynajem sprzętu: wózek jezdniowy (1 sztuka) Usługa będzie realizowana w okresie: marzec 2015 r. – czerwiec 2015r. na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscu i o czasie wskazanym przez Zamawiającego, w systemie weekendowym (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” lub innym w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych PKS Koszalin Sp. z o. o. w Koszalinie.

Liczba dni wynajmu sprzętu: 4 dni (2 edycja * 2 dni (16 godzin))

Sprzęt powinien posiadać aktualny przegląd konserwacyjny i być w niezawodnym stanie technicznym, pozwalającym na bezpieczne prowadzenie szkoleń.

Minimalne wymagania sprzętowe:

– udźwig nominalny: 1 500 kg

– wysokość podnoszenia: 3300 cm

– rodzaj napędu: spalinowy – gaz LPG

– kąty wychyłu masztu: min: przód 6°, tył 10°.

Cena ofertowa powinna uwzględniać koszty transportu maszyny na miejsce praktyk terenowych, serwis techniczny, ubezpieczenie, nadzór nad sprawnością sprzętu, doradztwo dotyczące obsługi itp.

 

3.2 Warunki dotyczące realizacji zamówienia:

 • Zamawiający nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z zamawianymi usługami, tj. transportu na i za miejsca poszczególnych szkoleń, serwisu technicznego, ubezpieczenia, nadzoru nad sprawnością sprzętu, doradztwa dotyczącego obsługi.
 • Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi w miejscu odbywania się części praktycznych szkoleń.
 • Do bezpośredniej realizacji czynności dotyczących organizacji i prowadzenia szkoleń wskazanych w niniejszym zapytaniu ze strony Zamawiającego zostaje oddelegowany Asystent kierownika, który odpowiada za całość w/w czynności po stronie Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub bezpłatne odwołanie całego szkolenia w terminie do 2 dni przed zaplanowanym terminem realizacji szkolenia.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania osobnych ofert na każda z trzech wyodrębnionych części.

 

 1. WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERENTA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania odpowiedzi na analizę rynku bezpośrednio przez podmioty gwarantujące zapewnienie usługi na terenie woj. zachodniopomorskiego zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 15.03.2015r. – 30.06.2015r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: do czasu podpisania umowy

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 12.03.2015r. do godz. 16.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście, poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: pks@professional-group.pl lub biuro@professional-group.pl

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zgodnie z pkt. 3 i 4.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa: 100%

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Karolina Kopek pod numerem telefonu  733 866 333 lub poprzez pocztę elektroniczną: pks@professional-group.pl lub biuro@professional-group.pl;

 

 

 Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego rynku dotyczącego wynajmu sprzętu

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Pełna nazwa oferenta:
NIP:
Adres siedziby oferenta:
Numer telefonu:

 

Usługa Cena jednostkowa brutto (cena brutto zawiera VAT)
CZĘŚĆ I
Wynajem sprzętu: burty samowyładowczej zgodnie z opisem wg pkt. 3 rozeznania cenowego (kwota za 1 dzień wynajmu)
CZĘŚĆ II
Wynajem sprzętu:   żurawia stacjonarnego warsztatowego zgodnie z opisem wg pkt. 3 rozeznania cenowego (kwota za 1 dzień wynajmu)
CZĘŚĆ III
Wynajem sprzętu: wózka jezdniowego zgodnie z opisem wg pkt. 3 rozeznania cenowego (kwota za 1 dzień wynajmu)

 

Oświadczam(y), że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że zapewnię(my) minimalne warunki opisane w pkt. 3. analizy rynkowej.

Termin związania ofertą: do dnia podpisania umowy.

 

Oferent składając ofertę wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

…………….……………………..……………………………………

Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

 POBIERZ PLIK