Województwo Opolskie

rpo_opolskie_efsefrr

Projekt „OPOLSKA KUŹNIA WYKWALIFIKOWANYCH KADR BUDOWLANYCH” (RPOP.09.02.01-16-0024/15) realizowany w okresie 01.10.2016 – 31.08.2017 r. przez PROFESSIONAL Gracjan Grela w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020: Oś Priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.2.1 – Wsparcie kształcenia zawodowego

 

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt zgodnie z regulaminem konkursu nr RPOP.09.02.01-IP.02-16-001/15 przewiduje realizację typu projektu: Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość).

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji u 133 UP spośród 144 UP  z terenu woj. opolskiego, potwierdzonych certyfikatem w zakresie obsługi żurawia przenośnego HDS u 1K, 43M, obsługi żurawia budowlanego/wieżowego u 1K, 30M oraz montażu i instalacji telewizji dozorowej u 6K, 52M do 31.08.2017r.

 

Szkolenia realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

W ramach projektu realizowane będą trzy rodzaje kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Szkolenia A – Obsługa żurawi przenośnych HDS – 32 godziny (24h teoria, 8h praktyka)
Szkolenia B – Obsługa żurawi budowlanych (wieżowych)
– 64 godziny (40h teoria, 24h praktyka)

Szkolenie C – Instalacja telewizji dozorowej HD – 48 godziny (8h teoria, 40h praktyka)
Efekt realizacji projektu: 133 UP szkoleń nabędzie kwalifikacje zawodowe wydane przez:

  • Urząd Dozoru Technicznego uprawniające do obsługi żurawi przenośnych HDS (szkolenie A) lub uprawniające do obsługi żurawi budowlanych/wieżowych (szkolenie B)
  • Akredytowanego partnera SONY (szkolenie C)

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Projekt skierowany do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego.

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 144 (10K/134M) osób dorosłych, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych w pozaszkolnych formach kształcenia w tym:
a) min. 80% UP  (5K, 111M) to osoby mieszkające na obszarach wiejskich zgodnie z klasyfikacją DEGURBA 3 – (weryfikacja: kwestionariusze osobowe);
b) ok. 35M i 3K stanowić będą osoby bezrobotne (weryfikacja: zaświadczenie z PUP);

  1. c) ok. 99M i 7K stanowić będą osoby zatrudnione w branży budowlanej, których siedziba/oddział znajduje się na terenie województwa opolskiego (weryfikacja: zaświadczenie od pracodawcy, wpis CEIDG/KRS).

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa opolskiego w sposób otwarty i ciągły do I.2017 ( lub do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z zasadami równości szans, płci i niedyskryminacji.

 

Etap 1: Przedstawienie formularza zgłoszeniowego projektu,

Etap 2: Spełnienie kryteriów obligatoryjnych oraz strategicznych (minimum 1),

Etap 3: Przystąpienie do testu kompetencji w celu diagnozy posiadanych kompetencji.

 

Kryteria uczestnictwa:

  • K/M bezrobotni: +5 pkt.,
  • Osoby zatrudnione/uczące się: +3 pkt.,
  • Osoba nie korzystająca ze wsparcia szkoleniowego w przeciągu ostatnich 3 lat: +3 pkt.

 

Kryteria obligatoryjne:

  • Szkolenia A i B zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu
  • Szkolenie C z uwagi na charakter projektu weryfikacja podstawowych umiejętności komputerowych – test wiedzy

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

  I zjazd II zjazd III zjazd IV zjazd V zjazd
Edycja 1 – HDS 26-27.11.2016 03-04.12.2016
Edycja 2 – HDS 10-11.12.2016 17-18.12.2016
Edycja 3 – HDS 14-15.01.2017 21-22.01.2017
Edycja 4 – HDS 28-29.01.2017 04-05.02.2017
Edycja 5 – ŻURAW 11.02.2017 18-19.02.2017 25-26.02.2017 04-05.03.2017 11.03.2017
Edycja 6 – ŻURAW 11-12.03.2017 18-19.03.2017 25-26.03.2017 01-02.04.2017
Edycja 7 – ŻURAW 20-21.05.2017 27-28.05.2017 03-04.06.2017 10-11.06.2017
Edycja 8 – TELEWIZJA 25-26.03.2017 01-02.04.2017 08.04.2017
Edycja 9 – TELEWIZJA 06-07.05.2017 13-14.05.2017 20.05.2017
Edycja 10 – TELEWIZJA 27-28.05.2017 03-04.06.2017 10.06.2016
Edycja 11 – TELEWIZJA 24-25.06.2017 01-02.07.2017 08.07.2017
Edycja 12 – TELEWIZJA 22-23.07.2017 29-30.07.2017 05.08.2017

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 392 535,00zł

Dofinansowanie ze środków Europejskich – 333 654,75 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 19 059,75 zł

 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:
PROFESSIONAL Gracjan Grela
ul. Budowlanych 50
45-124 Opole

Kontakt w sprawie rekrutacji:
projekty@professional-group.pl
tel. 533 309 913