Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkoleń

Radom, dnia 30 grudnia 2013 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 2/ POKL.08.01.01-14-591/12

 

 

Dotyczy Projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników NZOZ z sektora  MMŚP w zakresie opieki nad osobami starszymi” nr WNA-POKL.08.01.01-14-591/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

Biuro Projektu:

ul. Mieszka I-go 22 B, pokój 1C

26-617 Radom

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca:

  • Przeprowadzenie cyklu szkoleń  z zakresu opieki nad osobami starszymi (kod CPV 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego)

w ramach projektu pt.: „Podniesienie kwalifikacji pracowników NZOZ z sektora  MMŚP w zakresie opieki nad osobami starszymi”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2.2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

Prowadzenie szkoleń

 

Przeprowadzenie cyklu szkoleń weekendowych w okresie: styczeń-sierpień 2014 r. (teoretycznych w grupach 15 osobowych: 72h/9 dni, praktycznych w grupach 5 osobowych: 48h/6 dni, przy czym 1 godzina szkoleniowa=45 min.) łącznie dla 60 uczestników z zakresu opieki nad osobami starszymi na terenie woj. mazowieckiego zgodnie z programem szkoleń:

1. Moduł I – Szkolenie teoretyczno-warsztatowe wraz z egzaminem teoretycznym (Bloki 1 – 8: łącznie 72 h)

Blok nr 1 (8h):

–                     Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej

–                     Sposoby nawiązania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną

–                     Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych w relacjach z podopiecznym: komunikacja werbalna i niewerbalna.

–                     Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby

–                     Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci

–                     Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej

–                     Sposoby nawiązania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną

–                     Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych w relacjach z podopiecznym: komunikacja werbalna i niewerbalna

–                     Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby

–                      Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci

Blok nr 2 (8h):

–                     Zasady działania ośrodków i instytucji pomocy, formy opieki i pomocy ludziom starszym.

–                     Rola i zadania opiekuna osób starszych-sylwetka zawodowa opiekuna, etyka zawodowa.

–           Higieniczne warunki pracy w zawodzie opiekuna w domach opieki Blok nr 3 (8h):

–                     Anatomia z fizjologią.

–                     Proces starzenia się organizmu człowieka.

–                     Pomoc w środowisku podopiecznego i jego rodziny

Blok nr 4 (8h):

–                     Ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja.

–                     Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar podstawowych parametrów życiowych oraz tworzenie dokumentacji medycznej

Blok nr 5 (8h):

–                     Aspekty pielęgnacyjne osób chorych w podeszłym wieku- higiena oraz podawanie leków.

–                     Zasady żywienia ludzi starszych- rodzaje diet, wybrane zagadnienia z farmakoterapii.

Blok nr 6 (8h):

–                     Przygotowanie osoby starszej do wizyty lekarskiej (zakładanie opatrunków itp.)

–                     Współpraca z lekarzem i fizjoterapeutą

–                     Rodzaje ułożenia chorego w różnych stanach chorobowych (profilaktyka odleżyn)

–                     Organizowanie czasu wolnego osoby podopiecznej.

Blok nr 7 (8h):

–                     Rodzaje sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, aspekty rehabilitacji podopiecznego.

–                     Fizykoterapia i specjalne metody pielęgnacyjne

Blok nr 8 (16h):

–                     Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w gerontologii i geriatrii

Egzamin teoretyczny

2.  Moduł II – Szkolenie praktyczne wraz z egzaminem praktycznym (48h)

Blok nr 1 (8h):

–                     Zapoznanie z dokumentacją DPS i procedurami działania ośrodka

Blok nr 2 (8h):

–                     Studium przypadku – tworzenie dokumentacji

Blok nr 3 (24h):

–                     Zabiegi pielęgnacyjne – przypadki kliniczne

Blok nr 4 (8h):

–                     Zabiegi rehabilitacyjne

Egzamin praktyczny

 

3. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego merytorycznego opracowania materiałów szkoleniowych

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego opracowania pod względem merytorycznym i przeprowadzenia: egzaminu teoretycznego w postaci testu wiedzy z zakresu objętego w/w programem (min. 30 pytań jednokrotnego wyboru) oraz egzaminu praktycznego w postaci przynajmniej 15 praktycznych czynności/casu study/zadań do wykonania (czas przeznaczony na egzamin teoretyczny i praktyczny łącznie 2h)

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia min. jednego zaplecza lokalowego w celu realizacji szkoleń praktycznych wraz z egzaminem w Domu/ach Pomocy Społecznej lub innych placówkach i ośrodkach, zajmujących się opieką, leczeniem i pielęgnacją osób starszych na terenie woj. mazowieckiego. Ośrodek musi być gotowy na przyjęcie jednocześnie 3 grup szkoleniowych po 6 osób niezależnie.

3.4. Zamawiający nie zapewnia kosztów dojazdów na miejsce realizacji szkoleń i egzaminów.

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1. akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty uważane jest za akceptację treści zapytania i wyrażenie zgody na WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA zgodnie z punktem 3

4.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują zapleczem lokalowym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

4.1.2.1. wykażą wykonanie minimum 2 szkoleń w zakresie opieki nad osobami starszymi (w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

4.1.2.2. wykażą, że dysponują zasobami ludzkimi do realizacji zamówienia tj.:

– przynajmniej 1 osobą z wykształceniem wyższym psychologicznym – dotyczy prowadzenia szkoleń teoretycznych, blok 1

– przynajmniej 1 osobą posiadającą wiedzę merytoryczną w zakresie tematycznym dotyczącym prowadzenia szkoleń teoretycznych, blok 2

– przynajmniej3 pielęgniarzy/ek z min. 2 letnim stażem w pracy związanej z prowadzeniem usług opiekuńczych dla osób starszych – dotyczy prowadzenia szkoleń teoretycznych, blok nr 3,4,5,6 oraz szkoleń praktycznych

– przynajmniej1 fizjoterapeuty – dotyczy prowadzenia szkoleń teoretycznych, blok nr 7

– przynajmniej1 ratownika medycznego – dotyczy prowadzenia szkoleń teoretycznych, blok nr 8, 9

– przynajmniej 2 osobami posiadającymi wiedzę merytoryczną w zakresie tematycznym dotyczącym szkoleń praktycznych oraz doświadczenie praktyczne tj. min. 2 lata w pracy związanej z prowadzeniem usług opiekuńczych dla osób starszych.

4.1.2.3. wykażą iż dysponują lub będą dysponować w okresie realizacji zamówienia zapleczem lokalowym niezbędnym do realizacji szkoleń praktycznych tj. placówki lub ośrodki, zajmujące się opieką, leczeniem i pielęgnacją osób starszych zlokalizowane na terenie woj. mazowieckiego.

4.1.3. Z możliwości realizacji zamówienia zostają wykluczone podmioty, które powiązane są z Professional Gracjan Grela lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Professional Gracjan Grela lub osobami wykonującymi w imieniu Professional Gracjan Grela czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

–   uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

–   posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

–   pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

–   pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z ofertą Oferent zobowiązany jest do złożenia:

4.2.1. wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu usługi (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia), spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.2.2. – wzór wykazu stanowi załącznik nr 3.

4.2.2. dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 4.1.2.2. wymagane kwalifikacje i wykształcenie.

4.2.3. wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie szkoleń zgodnych z wymaganiami zapytania (minimum 2 szkoleń – jako warunek udziału w postępowaniu, większa wartość podlega natomiast ocenie jako kryterium wyboru) – wzór wykazu stanowi załącznik nr 1.

4.2.4. wykazu minimum 1 ośrodka na terenie, których będzie przeprowadzona część praktyczna szkolenia wraz z adresem (placówki lub ośrodki, zajmujące się opieką, leczeniem i pielęgnacją osób starszych zlokalizowane na terenie woj. mazowieckiego) – wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.

4.2.5. podpisane oświadczenie o braku powiązań z Professional Gracjan Grela

4.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, określonych w punkcie 4.1. będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający zgodnie z punktem 4.2. i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”.

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Termin wykonania zamówienia: od 01.2014 r. –8.2014r.

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

6.2.  Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6.3. załączniki do oferty:

– wykaz realizowanych szkoleń wraz z załącznikami

– wykaz kadry szkoleniowej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje i doświadczenie;

– wykaz bazy lokalowej (nazwy i adresy min. 1 ośrodka, w których będą się odbywały szkolenia  praktyczne).

 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

8.1. Ofertę należy złożyć do dnia: 17.01.2014 r. (do godziny – 15.00) osobiście, bądź drogą pocztową na adres: Professional Gracjan Grela, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, lub Biuro projektu: ul. Mieszka I-go 22 B, pokój 1C, 26-617 Radom.

Ewentualnie prosimy o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres: opiekun@professionalgroup.pl lub biuro@professional-group.pl.

 

9. OCENA OFERT

9.1. Do udziału w postępowaniu oraz oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające warunki udziału zgodnie z punktem 4 niniejszego zapytania oraz nie podlegające wykluczeniu.

9.2. Kryteria oceny oferty oraz informacja na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

9.3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów (2 kryteria; łącznie 100%):

– cena ofertowa usługi przeprowadzenia szkolenia – waga 80%

– doświadczenie Wykonawcy – waga 20%

Wybrane kryteria będą oceniane wg przyjętych wag kryterium. Kryterium cena ofertowa będzie oceniane oddzielnie na każdą usługę wg przyjętych wag kryterium ze względu na dysproporcję wartości planowanych usług.

9.4. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

– cena ofertowa usługi przeprowadzenia szkolenia – waga 80%

P (punktowa wartość oferty)  = ((najniższa oferowana cena/cena oferty badanej) * 100 pkt.) * 80%

– doświadczenie Wykonawcy – waga 20%

P (punktowa wartość oferty)  = ((liczba wykazanych szkoleń z badanej oferty/najwyższa liczba wykazanych szkoleń z wszystkich badanych ofert) * 100 pkt.) * 20%

9.5. Do realizacji Zamówienia zostanie wybrana oferta która otrzyma łącznie największą ilość punktów w ramach 2 ocenianych kryteriów.

9.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji gdy kwota w ofercie będzie wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usług będących przedmiotem niniejszego zapytania.

9.7. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego oferenta który złożył ofertę.

 

10. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają:

Adrian Grela – Kierownik Projektu, tel. 533 309 912

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie wpływu zapytania do Państwa poprzez podpisanie i opieczętowanie niniejszego zapytania w dniu jego otrzymania, bądź odesłanie skanu pierwszej strony wraz z podpisem i datą wpływu poprzez pocztę elektroniczną na adres: opiekun@professional-group.pl lub biuro@professional-group.pl.

 

Adrian Grela

             Kierownik projektu

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/ POKL.08.01.01-14-591/12 z dnia 30.12.2013 r.

 

FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa oferenta:  
NIP:  
Adres siedziby oferenta:  
Numer telefonu:  

 

 

 

Usługa Wartość jednostkowa brutto
Przeprowadzenie cyklu szkoleń weekendowych z zakresu opieki nad osobami starszymi zgodnie z pkt. 2.2 zapytania ofertowego* (cena za 1 godzinę szkoleniową)  

 

*podana  kwota  uwzględnia:

– koszty dojazdu do miejsca szkolenia

– opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych

– opracowanie i przeprowadzenie egzaminów

 

 

Oświadczam, iż podmiot ………………………………………………. nie jest powiązany z Professional Gracjan Grela lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Professional Gracjan Grela lub osobami wykonującymi w imieniu Professional Gracjan Grela czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

–   uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

–   posiadanie udziałów lub co najmniej 10 %akcji,

–   pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

–   pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

……………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do formularz ofertowego. Wykaz minimum 2 zrealizowanych szkoleń w zakresie opieki nad osobami starszymi

 

 

 

 

WYKAZ ZORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ

 

LP Nazwa szkolenia Ilość osób biorących udział w szkoleniu Okres realizacji

(m-c, rok)

1.      

 

 

2.      

 

 

3.      

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ……………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta

 

 

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego. Wykaz bazy lokalowej, min. 1 ośrodka lub instytucji, na terenie których odbywać się będą szkolenia praktyczne (z uwzględnieniem konieczności realizacji 3 grup szkoleniowych na raz)

 

 

 

 

WYKAZ BAZY LOKALOWEJ

 

LP Nazwa ośrodka lub instytucji Adres ośrodka lub instytucji
1.  

 

 

 
2.  

 

 

 

 
3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ……………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta

Załącznik nr 3 do formularza ofertowego. Wykaz kadry szkoleniowej wraz                       z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje i doświadczenie

 

 

 

 

WYKAZ TRENERÓW

 

 

Imię i nazwisko Dokument potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie*
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   
   
   

 

*dołączone do załącznika nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta

POBIERZ PLIK PDF