Zapytanie ofertowe – szkolenie, materiały szkoleniowe i przeprowadzenie egzaminu.

Gliwice, dnia  16 kwietnia 2014 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 1/POKL.08.01.01-24-410/13

 

Dotyczy Projektu: „Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego” nr POKL.08.01.01-24-410/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1.ZAMAWIAJĄCY

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

ul. Portowa 16W

44-102 Gliwice

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”.

Informujemy, ze niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego
w ramach projektu.

Do udziału w postępowaniu oraz oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zamówienia.

 

2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

2.1 Przedmiot zamówienia składa się z trzech wyodrębnionych części:

Część I:

 • Przeprowadzenie  8 edycji szkoleń z zakresu obsługi urządzeń do cięcia plazmowego

(kod CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe);

Część II:

 • Opracowanie i druk materiałów szkoleniowych

(kody CPV 39162100-6  Pomoce dydaktyczne; 79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy);

Część III:

 • Przeprowadzenie egzaminu wraz z certyfikacją po  szkoleniu „Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego” (kod CPV 73430000-5 – testy i ocena);

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: „Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

2.2.1  Część I: Przeprowadzenie 8 edycji szkoleń weekendowych z zakresu obsługi urządzeń do cięcia plazmowego (zajęcia teoretyczne i praktyczne)
PROGRAM SZKOLEŃ:
 1. 1.    Szkolenie teoretyczne:

 

Blok cięcia tlenowego – 8h:

• Zagadnienia BHP przy cięciu tlenowym

• Zasada procesu cięcia tlenowego

• Budowa i zasada działania urządzeń do cięcia tlenowego

• Gazy stosowane przy cięciu tlenowym

• Ogólne warunki technologiczne cięcia tlenowego


• Ocena jakości powierzchni po cięciu tlenowym


 

Blok cięcia plazmowego – 6h:

• Zagadnienia BHP przy cięciu plazmowym


• Zasada procesu cięcia plazmowego


• Budowa i zasada działanie uchwytów do cięcia plazmowego


• Gazy stosowane przy cięciu plazmowym

• Ogólne warunki technologiczne cięcia plazmowego

• Technika ręcznego cięcia plazmowego


• Ocena jakości powierzchni po cięciu plazmowym

 


 1. 2.    Szkolenie praktyczne:

Blok cięcia tlenowego (instruktaż wstępny + ćwiczenia) – 11h


 

Blok cięcia plazmowego (instruktaż wstępny + ćwiczenia) – 10h

 

REALIZACJA SZKOLEŃ: Szkolenia będą realizowane dla 8 grup szkoleniowych (ok. 12 osób każda – łącznie 96 uczestników), w okresie: maj 2014r. – listopad 2014r. na terenie woj. śląskiego w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

FORMA SZKOLEŃ:  weekendowe, wyjazdowe;

TRYB SZKOLEŃ: 5 dni x 7h – łącznie 35h (2 dni – 14h – zajęcia teoretyczne, 3 dni – 21h – zajęcia praktyczne).

Wykonawca w ramach każdego kursu zobowiązany jest do zastosowania                    min. następujących metod szkoleniowych: wykład, dyskusja, warsztaty praktyczne.

Szkolenia powinny być prowadzone przez specjalistów z zakresu cięcia plazmowego z min. 3-letnim doświadczeniem pedagogicznym.

Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty dojazdów na miejsce realizacji szkoleń we własnym zakresie.

2.2.2   Część II: Opracowanie i druk materiałów szkoleniowych
OPRACOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH: Opracowanie materiałów szkoleniowych zgodnych z tematyką
i programem szkolenia „Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego” z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego.

Materiały dydaktyczne powinny być czytelne i zrozumiałe dla uczestników kursów (język i sposób przekazu dostosowane do grupy docelowej).

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich sugestii i uwag przekazanych przez Zamawiającego, w tym do zastosowania opracowania graficznego zgodnego z  „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

DRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH: Wydruk i dostarczenie 96 kompletów materiałów szkoleniowych „Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego”.
2.2.3  Część III: Przeprowadzenie egzaminu
PRZEPROWADZENIE EGZAMINU: Przeprowadzenie egzaminu wraz z certyfikacją dla 96 uczestników szkolenia „Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego”.

Egzamin w wymiarze 5h przeprowadzić należy po zakończeniu każdej z 8 edycji szkolenia (ostatniego dnia szkolenia – sobota) w miejscu i o czasie wskazanym przez Zamawiającego.

UPRAWNIENIA EGZAMINATORA: Egzaminator powinien posiadać licencję Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach do przeprowadzania egzaminów i uprawniania spawaczy  według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa.

 

2.3 Warunki realizacji zamówienia:

Zamawiający dokonuje oceny i wyboru trenerów i/lub egzaminatorów proponowanych przez Oferenta/ów do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania na podstawie przekazanego przez Oferenta/ów wykazu wykładowców i/lub egzaminatorów (zał.2 i/lub zał. 3) do niniejszego zapytania).

W przypadku wyboru oferty Wykonawca nie ma prawa delegować na szkolenie trenera, który nie uzyskał akceptacji ze strony Zamawiającego.

Podstawę dydaktyczną do realizacji merytorycznej szkoleń oraz przeprowadzenia egzaminu i certyfikacji stanowi  certyfikowany program nauczania Europejskiej Federacji Spawalniczej (Wytyczne nr W-07/IS-14) przedstawiony w pkt. 2.2.1 niniejszego zapytania.

Zamawiający będzie sprawował bezpośredni nadzór nad jakością realizowanych szkoleń oraz prawidłowością przeprowadzania egzaminów. W przypadku zgłaszanych przez Zamawiającego zastrzeżeń co do pracy trenerów i/lub egzaminatorów, Wykonawca ma obowiązek zmienić trenera i/lub egzaminatora po uprzednim przesłaniu dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie w/w osób i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

Do bezpośredniej realizacji czynności dotyczących organizacji i prowadzenia szkoleń wskazanych w niniejszym zapytaniu ze strony Zamawiającego zostaje oddelegowany Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń, który odpowiada za całość w/w czynności po stronie Zamawiającego.

 

2.4 Warunki udziału w postępowaniu:

2.4.1  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 • akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty uznawane jest                       za akceptację treści zapytania;
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – weryfikacja na podstawie oświadczenia;
 • posiadają niezbędną wiedzę/doświadczenie do wykonania zamówienia (dotyczy                           cz. I i III zamówienia) tj.

a)      wykładowcy posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu obsługi urządzeń do cięcia plazmowego i tlenowego oraz z zakresu podanego programu szkoleń;

b)      wykładowcy posiadają min. 3-letnie doświadczenie pedagogiczne;

c)       egzaminator posiada licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do przeprowadzania egzaminów i uprawniania spawaczy  według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa;

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia;
 • nie są powiązani z Beneficjentem tj. Professional Gracjan Grela, osobowo lub kapitałowo (przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane                          z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli).

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania zamówienia: od 15.05.2014r. – 30.11.2014r. Usługi będą świadczone cyklicznie                w weekendy (sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” na obszarze woj. śląskiego.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim.

Oferta musi zawierać:

 • pełną nazwę Oferenta,
 • numer NIP,
 • adres siedziby Oferenta,
 • numer telefonu,
 • formularz ofertowy zgodnie ze wzorem

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia: 06.05.2014r. do godz. 16:00 osobiście, bądź drogą pocztową na adres: Professional Gracjan Grela, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole. Ewentualnie prosimy o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres: silesia@professional-group.pl

 

7. OCENA OFERT

7.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne                                   z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu w pkt. 2.2,  2.3 i 2.4.

7.2   Oferty będą oceniane według jedynego kryterium: CENA brutto wykonania zamówienia: 100%.

7.3   Każda z trzech wyodrębnionych części zamówienia będzie oceniana osobno. Do realizacji cz. I, II, i III zamówienia zostanie wybrana oferta, która otrzyma na każdą część największą ilość punktów.

 

8. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

8.1   Oferty zostaną ocenione, jako iloraz najniższej ceny spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

Przy ocenie ofert komisja będzie przyznawać Wykonawcom punktację obliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:

P = Cmin/Co x100 pkt.

gdzie:

P – ilość punktów za cenę

Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert

Co – cena oferty rozpatrywanej

8.2   Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.3   Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen z Oferentem, który złożył najkorzystniejsza ofertę w sytuacji, gdy kwota w ofercie będzie wyższa niż kwoty zapisane
w budżecie Projektu.

8.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego oferenta który złożył ofertę.

 

9. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Nozdryn-Płotnicka tel. 513 107 481, e-mail: silesia@professional-group.pl

 

 

 

 

10. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wykluczone podmioty, które powiązane są z Professional Gracjan Grela lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Professional Gracjan Grela lub osobami wykonującymi w imieniu Professional Gracjan Grela czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10 %akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie wpływu zapytania do Państwa poprzez podpisanie                             i opieczętowanie pierwszej strony niniejszego zapytania w dniu jego otrzymania i odesłanie na adres firmy bądź biura projektu, bądź odesłanie skanu pierwszej strony wraz z podpisem i datą wpływu poprzez pocztę elektroniczną na adres:  silesia@professional-group.pl.

 

Kierownik Projektu

Adam Sieński

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr Nr 1/ POKL.08.01.01-24-410/13 z dnia 16.04.2014r.

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Pełna nazwa oferenta:  

 

NIP:  

 

Adres siedziby oferenta:  

 

Numer telefonu:  

 

 

Usługa – CZĘŚĆ I Cena jednostkowa brutto

 

PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ TEORETYCZNYCH ORAZ PRAKTYCZNYCH

wg pkt. 2.2.1 zapytania ofertowego

(cena za 1 roboczogodzinę)

 

 

 

 

Usługa – CZĘŚĆ II Cena jednostkowa brutto
OPRACOWANIE I DRUK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

wg pkt. 2.2.2 zapytania ofertowego

(cena za 1 sztukę)

 
Usługa – CZĘŚĆ III Cena jednostkowa brutto
PRZEPROWADZENIE EGZAMINU

wg pkt. 2.2.3 zapytania ofertowego

(cena za 1 sztukę)

 

 

Oświadczam(y):

że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia :

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   posiadam(y) wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia – zgodnie z wykazem w Załączniku nr 2

3.   znajduje(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. podmiot nie jest powiązany z Professional Gracjan Grela lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Professional Gracjan Grela lub osobami wykonującymi w imieniu Professional Gracjan Grela czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10 %akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

………………………………………………………………………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/ POKL.08.01.01-24-410/13 z dnia 16.04.2014r.

 

 

WYKAZ WYKŁADOWCÓW

 

Imię i nazwisko Dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie*

*do przedstawienia Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/ POKL.08.01.01-24-410/13 z dnia 16.04.2014r.

 

 

WYKAZ EGZAMINATORÓW

 

Imię i nazwisko Dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie*

*do przedstawienia Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

 POBIERZ PLIK