Zapytanie ofertowe – wynajem przecinarek plazmowych, zapewnienie materiałów zużywalnych oraz odzieży ochronnej.

Gliwice, dnia  16 kwietnia 2014 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 2/POKL.08.01.01-24-410/13

 

Dotyczy Projektu: „Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego” nr POKL.08.01.01-24-410/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1.ZAMAWIAJĄCY

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

ul. Portowa 16W

44-102 Gliwice

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”.

Informujemy, ze niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego
w ramach projektu.

Do udziału w postępowaniu oraz oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zamówienia.

 

2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

2.1 Przedmiot niniejszego zamówienia składa się z dwóch wyodrębnionych części:

Część I:

 • Wynajem przecinarek plazmowych z kompresorem wraz z obsługą serwisową

(kod CPV: 45500000-2 – Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej);

Część II:

 • Zapewnienie materiałów zużywalnych i odzieży ochronnej (kody CP: 44512000-2 Różne narzędzia ręczne, 44512940-3 Zestawy narzędziowe, 18100000-0 – Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; 18143000-3 – Akcesoria ochronne);

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: „Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

2.2.1 Część I  Wynajem przecinarek plazmowych z kompresorem wraz z obsługą serwisową
WYNAJEM PRZECINAREK PLAZMOWYCH Z KOMPRESOREM WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWĄ: Wynajem 6 sztuk przecinarek plazmowych z kompresorem na potrzeby realizacji części praktycznej 8 edycji szkoleń oraz obsługa serwisowa (serwis techniczny, nadzór nad sprawnością sprzętu, doradztwo dotyczące obsługi itp.).

 

Minimalne wymagania sprzętowe:

Przecinarka Plazmowa 30A Power Cut 400 Esab

Napięcie zasilania: 230V

Bezpiecznik (zwłoczny): 16A

Przewód zasilający: 3 x 2,5mm²

Zakres prądu: 15 – 30A

Współczynnik mocy: 0,99

Napięcie stanu jałowego: 250V

Przepływ powietrza: 189 l/min

Zapotrzebowanie powietrza: 5,5 bar

Chłodzenie uchwytu: powietrze

Zasilanie z generatora: 6kW

Stopień ochrony: IP 23

 

Usługa realizowana będzie  w weekendy w okresie maj – listopad 2014r. na terenie woj. śląskiego w miejscu i o czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

Łączna liczba dni wynajmu sprzętu: 24 dni (8 edycji x 3 dni)

 

Sprzęt powinien posiadać aktualny przegląd konserwacyjny i być w niezawodnym stanie technicznym, pozwalającym na bezpieczne prowadzenie szkoleń.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu maszyny na miejsce realizacji części praktycznej szkoleń.

 

 

 

2.2.2 Część II Zapewnienie materiałów zużywalnych  i odzieży ochronnej
ZAPEWNIENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH: Zapewnienie materiałów zużywalnych oraz odzieży ochronnej dla 96 uczestników szkoleń zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

Materiały zużywalne:

tj. zestawy części eksploatacyjnych uchwytu plazmowego PT-39, w skład każdego zestawu powinny wchodzić minimum następujące elementy:

 • elektrody (3 szt.)
 • dyfuzor, izolator (1 szt.)
 • dysze 20-30A (4szt.)
 • osłona ceramiczna (1 szt.)
 • o-ring ( 1 szt.)
 • osłona metalowa (1szt.)

 

Liczba zamawianych zestawów materiałów zużywalnych zależna będzie od liczby uczestników danej edycji szkolenia i podawana każdorazowo nie później niż 5 dni przed datą dostawy.

 

ZAPEWNIENIE ODZIEŻY OCHRONNEJ: Odzież ochronna:

Komplet odzieży dla każdego uczestnika powinien zawierać minimum:

 • Ubranie ochronne dla spawaczy
  – 100% bawełna
  – gramatura 320-330 g/m2

– zgodność z normami EN340 oraz EN11611

 • Obuwie ochronne

– bezpieczne z kompozytowym podnoskiem
– zamknięty obszar pięty
– właściwości antyelektrostatyczne
– absorpcja energii w pięcie
– wkładka antyprzebiciowa

 • Rękawice spawalnicze
  – skóra bydlęca
  – długość rękawicy 35 cm
  – szyte trudno palnymi i odpornymi na gorąco nićmi

– zgodność z normami EN388, EN407 i EN12477

 • Przyłbicę spawalniczą uchylną

– wymiary  filtra 50×100 mm

– wymiary podglądu 20×100 mm

 

Rozmiary ww. artykułów uzależnione będą od ostatecznych grup uczestników szkoleń. Liczba i rozmiar zamawianych artykułów podawana będzie każdorazowo nie później niż 5 dni przed datą dostawy.

Liczba zamawianych kompletów ubrań roboczych zależna będzie od liczby uczestników danej edycji szkolenia.

 

Dostarczane artykuły muszą spełniać wszystkie wymogi określone przepisami dot. sprzedaży odzieży ochronnej (w tym  BHP).

 

2.3 Warunki realizacji zamówienia:

Zamawiający zapewnia odpowiednie zabezpieczenie sprzętu (m.in. poprzez dostosowane stanowiska pracy, odpowiednie rozmieszczenie, rozłożenie i złożenie sprzętu w sali warsztatowej oraz bezpieczne przechowywanie do momentu następnej edycji szkoleń lub zwrot sprzętu podmiotowi wynajmującemu po zakończeniu każdej edycji szkolenia).

Zamawiający każdorazowo będzie weryfikował rodzaj i liczbę dostarczanego sprzętu i/lub materiałów zużywalnych oraz odzieży ochronnej zgodnie ze specyfikacją przedstawianą wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy przed każdą edycją szkolenia.

Sprawdzenie i ocena stanu technicznego sprzętu dostarczanego na szkolenia pozostaje po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy natomiast pozostaje obsługa serwisowa (serwis techniczny, nadzór nad sprawnością sprzętu oraz doradztwo dotyczące obsługi).

 

2.4 Warunki udziału w postępowaniu:

2.4.1  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 • akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty uznawane jest                       za akceptację treści zapytania;
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – weryfikacja na podstawie oświadczenia;
 • posiadają niezbędną wiedzę/doświadczenie do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia;
 • nie są powiązani z Beneficjentem tj. Professional Gracjan Grela, osobowo lub kapitałowo (przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane                          z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli).

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania zamówienia: od 15.05.2014r. – 30.11.2014r. Usługi będą świadczone cyklicznie                w weekendy (sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” na obszarze woj. śląskiego.

 

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim.

Oferta musi zawierać:

 • pełną nazwę Oferenta,
 • numer NIP,
 • adres siedziby Oferenta,
 • numer telefonu,
 • formularz ofertowy zgodnie ze wzorem.

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia: 06.05.2014r. do godz. 16:00 osobiście, bądź drogą pocztową na adres: Professional Gracjan Grela, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole. Ewentualnie prosimy o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres: silesia@professional-group.pl

 

7. OCENA OFERT

7.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne                                   z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu w pkt. 2.2, 2.3 i 2.4.

7.2   Oferty będą oceniane według jedynego kryterium: CENA brutto wykonania zamówienia: 100%.

7.3   Każda z dwóch wyodrębnionych części zamówienia będzie oceniana osobno. Do realizacji cz. I i II  zamówienia zostanie wybrana oferta, która otrzyma na każdą część największą ilość punktów.

 

8. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

8.1   Oferty zostaną ocenione, jako iloraz najniższej ceny spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

Przy ocenie ofert komisja będzie przyznawać Wykonawcom punktację obliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:

P = Cmin/Co x100 pkt.

gdzie:

P – ilość punktów za cenę

Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert

Co – cena oferty rozpatrywanej

8.2   Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.3   Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen z Oferentem, który złożył najkorzystniejsza ofertę w sytuacji, gdy kwota w ofercie będzie wyższa niż kwoty zapisane
w budżecie Projektu.

8.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego oferenta który złożył ofertę.

 

 

9. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Nozdryn-Płotnicka tel. 513 107 481, e-mail: silesia@professional-group.pl

 

10. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wykluczone podmioty, które powiązane są z Professional Gracjan Grela lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Professional Gracjan Grela lub osobami wykonującymi w imieniu Professional Gracjan Grela czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10 %akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie wpływu zapytania do Państwa poprzez podpisanie                             i opieczętowanie pierwszej strony niniejszego zapytania w dniu jego otrzymania i odesłanie na adres firmy bądź biura projektu, bądź odesłanie skanu pierwszej strony wraz z podpisem i datą wpływu poprzez pocztę elektroniczną na adres:  silesia@professional-group.pl.

 

Kierownik Projektu

Adam Sieński

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/ POKL.08.01.01-24-410/13 z dnia 16.04.2014r.

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Pełna nazwa oferenta:  

 

NIP:  

 

Adres siedziby oferenta:  

 

Numer telefonu:  

 

 

 

Usługa – CZĘŚĆ I Cena jednostkowa brutto

 

WYNAJEM PRZECINAREK PLAZMOWYCH Z KOMPRESOREM WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWĄ zgodnie z pkt. 2.2.1 zapytania ofertowego

(cena za wynajem 1 przecinarki na 1 dzień)

 

 

 

 

Usługa – CZĘŚĆ II

 

Cena jednostkowa brutto
ZAPEWNIENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

I ODZIEŻY OCHRONNEJ

zgodnie z pkt. 2.2.2 zapytania ofertowego

(cena za zestaw dla 1 uczestnika)

 

 

Oświadczam(y):

że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia :

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   posiadam(y) wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia;

3.   znajduje(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. podmiot nie jest powiązany z Professional Gracjan Grela lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Professional Gracjan Grela lub osobami wykonującymi w imieniu Professional Gracjan Grela czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10 %akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

………………………………………………………………………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

POBIERZ PLIK