ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E I D

Bezpłatne szkolenia „Świadectwo kwalifikacyjne E i D”

Szkolenie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr. 89 poz. 625 z 2006 r. z późn. zm.), osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach przez ministra właściwego do spraw gospodarki, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.
Odpowiednie przeszkolenie i podniesienie kwalifikacji bezpośrednio zainteresowanych pozwoli podnieść wiedzę z zakresu instalacji elektrycznych i nabyć uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji lub dozoru.

UCZESTNICY
Uczestnikami Projektu mogą zostać pracujące i mieszkające w województwie opolskim osoby dorosłe z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Projekt dedykowany jest osobom w wieku 45+ oraz kobietom.
Projekt jest realizowany na terenie województwa opolskiego.

CZAS I MIEJSCE
Czas trwania projektu: 1 lipca 2010 – 30 września 2011.
Czas trwania szkolenia to łącznie 24h (3 dni po 8h). 20h teorii + 4 h egzamin. Zakres szkolenia obejmuje przygotowanie teoretyczne do egzaminu na Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych oraz dozoru (Grupa I) oraz sam egzamin. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu poza godzinami pracy. Po odbyciu szkolenia teoretycznego uczestnicy będą mogli skorzystać z platformy e-learningowej, która umożliwi przyswojenie zdobytej wiedzy w celu przygotowania do egzaminu. Przed zdaniem egzaminu uczestnicy będą mieli wybór rodzaju uprawnień na jaki chcą zdawać (E lub D). Świadectwo kwalifikacji uzyskają tylko te osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin.
Szkolenie obejmuje teorię z zakresu: instalacji elektrycznych (budowa systemów energetycznych, układy sieci, ochrona napięciowa) urządzenia elektryczne (rodzaje, eksploatacja), bezpieczeństwo i higiena pracy związane z urządzeniami elektrycznymi, dozór techniczny.
Liczebność grup szkoleniowych przypadających na jedną edycję wynosi 10 osób.

Szkolenia odbywają się w hotelu Villa Park, na ul. Czogały 1, Opole-Groszowice.

KOSZTY
Szkolenie jest bezpłatne. Zapewniamy bezpłatne wyżywienie oraz zakwaterowanie.

Więcej informacji na stronie www.swiadectwokwalifikacyjne.pl

NAJBLIŻSZE TERMINY

9-10-16.07.2011

23-24-30.07.2011

27-28.08 i 3.09.2011

BIURO PROJEKTU:
ul. Budowlanych 50
45-124 Opole
tel. 77 454 66 14
kom. 605 433 685, 605 433 537