Rozeznanie cenowe – Kierownik Projektu

 

Opole, 17.09.2014

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PERSONELU NA STANOWISKU Kierownika Projektu

 

Dotyczy Projektu: Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw


Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

1.      TRYB ROZEZNANIA

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach Projektu.

2.      OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

 

W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” planujemy zatrudnienie osoby na stanowisku Kierownika projektu. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania w ramach w/w projektu na stanowisku Kierownika projektu (okres zatrudnienia: 01.10.2014 r. – 30.04.2015r., wymiar czasu pracy: 100h/miesiąc).

 

2.1 Zakres obowiązków:

 

a)      zarządzanie projektem oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem jego realizacji,

b)      zarządzanie zasobami personalnymi i technicznymi projektu,

c)      wydawanie zezwoleń na wykonywanie prac i angażowanie potrzebnych zasobów,

d)      sprawdzanie i opiniowanie sprawozdań z realizacji projektu,

e)      monitorowanie prawidłowości wykonywanej przez personel projektu pracy,

f)       nadzór i organizacja pracy biura projektu,

g)      organizacja i nadzór nad prawidłowością przechowywania dokumentacji projektowej,

h)      bieżący monitoring przepisów i wytycznych dotyczących realizacji projektu,

i)        koordynowanie procesu komunikacji w projekcie,

j)        reprezentowanie firmy Professional Gracjan Grela w czynnościach związanych z prawidłową realizacją projektu, w tym kontakt i prowadzenie korespondencji z Instytucja Pośredniczącą –  Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkim,

k)      kontakt z podwykonawcami i dostawcami usług w ramach projektu.

 

 

2.2. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji w/w zadań w ramach Projektu Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” na stanowisku Kierownika Projektu:

 

a)        znajomość zasad, procedur i wytycznych związanych z realizacją Projektów

b)        realizacja min. 3 projektów w ramach PO KL o podobnym charakterze i wartości

c)        doświadczenie w wykonywaniu zadań o charakterze zbliżonym do danego stanowiska

d)        umiejętność efektywnej organizacji pracy

e)        komunikatywność

f)         kreatywność

g)        umiejętność wyciągania wniosków

h)        dyspozycyjność związana z charakterem pracy (praca zdalna oraz w biurze projektu w Skierniewicach)

 

3.      TERMIN WYKONANIA ZADANIA

 

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 01.10.2014 r. – 30.04.2015r.

4.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę cenową zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: 30 dni

 6.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 25.09.2014 r. do godz. 14:00.

 

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście lub poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia ofert drogą elektroniczną na adres: biuro@professional-group.pl.

 

W celu potwierdzenia przez oferenta oświadczanych wymogów kwalifikacyjnych po zakończeniu rozeznania poprosimy o przesłanie CV osoby właściwej do wykonania zadania zgodnie z niniejszym rozeznaniem.

 

7.      DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Gracjan Grela pod numerem telefonu 77 454 66 14 lub poprzez pocztę elektroniczną: g.grela@professional-group.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY

 

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko

 
Dane kontaktowe: (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

 

 

Stanowisko Proponowana kwota wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc

(w przypadku osób fizycznych kwota brutto obejmuje wszystkie składki ZUS łącznie ze składkami płaconymi przez pracodawcę)

Kierownik projektu

Okres zatrudnienia: 01.10.2014 r. – 30.04.2015r.

Wymiar czasu pracy: 100 h/miesiąc

 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji zadań w ramach Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” na stanowisku Kierownika Projektu zgodnie z Opisem przedmiotu rozeznania z dnia 17.09.2014r.

 

 

 

 

…………………..…………………………………….

  Data i podpis oferenta

 

 

 

            POBIERZ PLIK