Rozeznanie cenowe – Koordynator Projektu

14 lipca 2014 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PERSONELU NA STANOWISKU Koordynator Projektu

 

Dotyczy Projektu: „Mazowiecki e-urzędniknr POKL.09.06.02-14-080/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

1.      TRYB ROZEZNANIA

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach Projektu.

2.      OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

 

W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Mazowiecki e-urzędnikplanujemy zatrudnienie osoby na stanowisku Koordynator Projektu. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania w ramach w/w projektu na stanowisku Koordynator Projektu (okres zatrudnienia: 01.08.2014 r. – 30.06.2015r., wymiar czasu pracy: 100h/miesiąc).

 

2.1 Zakres obowiązków:

a)    zarządzanie projektem oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem jego realizacji

b)   zarządzanie zasobami personalnymi i technicznymi projektu

c)    planowanie i podejmowanie decyzji

d)   wydawanie zezwoleń na wykonywanie prac i angażowanie potrzebnych zasobów

e)    monitorowanie prawidłowości wykonywanej przez personel projektu pracy

f)    nadzór i organizacja pracy biura projektu

g)    organizacja i nadzór nad prawidłowością przechowywania dokumentacji projektowej

h)   bieżący monitoring przepisów i wytycznych dotyczących realizacji projektu

i)     koordynowanie procesu komunikacji w projekcie

j)     reprezentowanie firmy Professional Gracjan Grela w czynnościach związanych z prawidłową realizacją projektu, w tym bezpośredni kontakt i prowadzenie korespondencji z Instytucją Pośredniczącą –  Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

k)   opracowanie wniosków o płatność oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu

l)     monitoring wskaźników realizacji.

m) tworzenie dokumentacji związanej za sprawozdawczością projektu

n)   nadzór nad stroną finansową i organizacyjną realizacji projektu

  • o)   rekrutacja, wybór i selekcja uczestników zgodnie z kryteriami doboru grupy docelowej

p)   raportowanie w formie ustnej do właściciela (bieżące w sprawach najbardziej istotnych i kwartalne/miesięczne- obligatoryjnie)

 

2.2. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji w/w zadań w ramach Projektu „Mazowiecki e-urzędnikna stanowisku Koordynator Projektu:

a) znajomość zasad, procedur i wytycznych związanych z realizacją Projektów

b) minimum dwu letnie doświadczenie w realizacji projektów w ramach PO KL

d) umiejętność efektywnej organizacji pracy

e) komunikatywność

f) kreatywność

g) umiejętność wyciągania wniosków

h) dyspozycyjność związana z charakterem pracy (praca zdalna oraz w biurze projektu w Warszawie)

3.      TERMIN WYKONANIA ZADANIA

 

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 01.08.2014 r. – 30.06.2015r

4.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę cenową zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: 30 dni

 6.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 25.07.2014 r. do godz. 15.00.

 

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście lub poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia ofert drogą elektroniczną na adres: biuro@professional-group.pl.

 

W celu potwierdzenia przez oferenta oświadczanych wymogów kwalifikacyjnych po zakończeniu rozeznania poprosimy o przesłanie CV osoby właściwej do wykonania zadania zgodnie z niniejszym rozeznaniem.

7.      DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Gracjan Grela pod numerem telefonu 77 454 66 14 lub poprzez pocztę elektroniczną: biuro@professional-group.pl

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

FORMULARZ CENOWY

 

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko

 
Dane kontaktowe: (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

 

 

Stanowisko Proponowana kwota wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc

(w przypadku osób fizycznych kwota brutto obejmuje wszystkie składki ZUS łącznie ze składkami płaconymi przez pracodawcę)

Koordynator Projektu

Okres zatrudnienia: 01.08.2014 r. – 30.06.2015 r.

Wymiar czasu pracy: 100 h/miesiąc

 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji zadań w ramach „Mazowiecki e-urzędnik” na stanowisku Koordynator Projektu zgodnie z Opisem przedmiotu rozeznania z dnia 14.07.2014 r.

 

 

 

 

…………………..…………………………………….

                     Data i podpis oferenta

 

POBIERZ PLIK