Rozeznanie cenowe – przeprowadzenie szkoleń

                                                               Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 roku

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ
– MODUŁ II

Dotyczy: Projektu „Mazowiecki E-urzędniknr POKL.09.06.02-14-080/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Professional Gracjan Grela

Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

Żelazna 87

00 – 879 Warszawa

 2. TRYB POSTĘPOWANIA:

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach Projektu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA:

 

 • W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Mazowiecki E-urzędnik” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na następującą usługę: przeprowadzenie 10 edycji szkoleń ECDL E- urzędnik – MODUŁ II

 

 • Wymagania dotyczące usługi przeprowadzenie 10 edycji szkoleń ECDL E-urzędnik – MODUŁ II, zgodnie z poniższą specyfikacją:
 • usługa polegała będzie na przeprowadzeniu cyklu szkoleń weekendowych (teoretycznych i warsztatów komputerowych) z zakresu wykorzystania technik informatycznych w administracji publicznej;
 • FORMA SZKOLEŃ: stacjonarne, weekendowe;
 • TRYB SZKOLEŃ: 2 dni x 8h – łącznie 16 h (teoria + warsztaty komputerowe) dla każdej edycji (jeden dwudniowy zjazd weekendowy);
 • usługa realizowana będzie na terenie woj. mazowieckiego w miejscu
  i o czasie wskazanym przez Zamawiającego,
 • świadczenie realizowane będzie w okresie 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r., w weekendy (sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń;
 • szkolenia będą realizowane dla 10 grup szkoleniowych (ok. 12 osób każda – łącznie 120 uczestników),
 • W ramach każdego z kursów muszą zostać zrealizowane 3 bloki tematyczne równoważne z syllabusem ECDL zgodnie z poniższym schematem/programem:
  • Techniki informatyczne i komunikacyjne w administracji publicznej (teoria + warsztaty komputerowe)
  • Informacja w urzędzie
  • Usługi e-administracji
 • w ramach każdego kursu należy zastosować min. następujące metody szkoleniowe: wykład, dyskusja, warsztaty komputerowe,
 • szkolenia powinny być prowadzone przez specjalistów posiadających
  co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć o standardzie wyznaczonym przez ECDL,
 • wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty dojazdów na miejsce realizacji szkoleń we własnym zakresie.
  • Warunki dotyczące realizacji zamówienia:
   • Zamawiający nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z zamawianymi usługami.
   • Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnego odwołania zamówienia w terminie do 2 dni przed zaplanowanym terminem realizacji szkolenia.

 4. WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERENTA

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania odpowiedzi na analizę rynku bezpośrednio przez podmioty gwarantujące zapewnienie usługi na terenie woj. mazowieckiego zgodnie
z warunkami opisanymi w pkt. 3.

 

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 1.09.2014r. do 30.06.2015r.

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 

Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: do czasu podpisania umowy

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 22.08.2014r. do godz. 16.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście, poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: e-urzednik@professional-group.pl

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

 

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zgodne z pkt. 3.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa: 100%

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu Marta Momot, pod numerem telefonu 533 309 913 lub poprzez pocztę elektroniczną: e-urzednik@professional-group.pl;

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

 

Pełna nazwa oferenta:
NIP:
Adres siedziby oferenta:
Numer telefonu:

 

Usługa Cena jednostkowa brutto

(cena brutto zawiera VAT)

Część I
Przeprowadzenie cyklu szkoleń ECDL E- urzędnik z pkt. 3.2 rozeznania cenowego (cena za 1 godzinę)

 

Oświadczam(y), że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z treścią rozeznania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczam(y), iż zapewnię(my) minimalne warunki opisane w pkt. 3. analizy rynkowej.

Termin związania ofertą: do dnia podpisania umowy.

Oświadczam, iż spełniamy wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji zadań w ramach Projektu „Mazowiecki E-urzędniknr POKL.09.06.02-14-080/14 dotyczące przeprowadzenia szkoleń z zakresu ECDL E- urzędnik – MODUŁ II z dnia 06 sierpnia 2014 r.

 

 

 

 

…………….……………………..……………………………………

Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej

                                                                                                                     do reprezentowania Oferenta

POBIERZ PLIK