Rozeznanie cenowe – przeprowadzenie szkoleń

Szczecin, dnia 06 marca 2015 r.

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

 

Dotyczy Projektu: „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie” nr POKL.08.01.01-32-079/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Professional Gracjan Grela

Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

Wieniawskiego 1a
71-144 Szczecin

2. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego
w ramach Projektu.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu pt. „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie” planujemy przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji ww. usług zgodnie z poniższą specyfikacją:

Część I
Przeprowadzenie 1 edycji szkolenia „Uprawnienia energetyczne” Przeprowadzenie cyklu szkoleń weekendowych (teoretycznych i praktycznych)
z zakresu uprawnień energetycznych.

 

Szkolenia będą realizowane dla 1 grupy szkoleniowej (ok. 6 uczestników) dla pracowników firmy, w okresie: marzec 2015 r. – czerwiec 2015r. na terenie woj. zachodniopomorskiego w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

FORMA SZKOLEŃ: stacjonarnie, weekendowo lub inna w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych PKS Koszalin Sp. z o. o. w Koszalinie;

TRYB SZKOLEŃ: 4 dni x 8h – łącznie 32h na grupę szkoleniową.

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z poniższym schematem/programem:

1)      Instalacje elektryczne

2)      Urządzenia elektryczne

 

Wykonawca w ramach kursu zobowiązany jest do zastosowania min. następujących metod szkoleniowych: wykład, dyskusja, warsztaty praktyczne.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osoby o wysokich kwalifikacjach posiadające min. 2-letnią praktykę szkoleniową w ramach danego bloku tematycznego.

Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty dojazdów na miejsce realizacji szkoleń we własnym zakresie.

Część II
Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Kurs operatora wózków jezdniowych” Przeprowadzenie cyklu szkoleń weekendowych (teoretycznych i praktycznych)
z zakresu obsługi wózków jezdniowych.

 

Szkolenia będą realizowane dla 2 grup szkoleniowych (ok. 10 osób każda – łącznie 19 uczestników) dla pracowników firmy, w okresie: marzec 2014 r. – czerwiec 2015r. na terenie woj. zachodniopomorskiego w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

FORMA SZKOLEŃ: stacjonarnie, weekendowo lub inna w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych PKS Koszalin Sp. z o. o. w Koszalinie;

TRYB SZKOLEŃ: 6 dni x 8h – łącznie 48h na każdą grupę szkoleniową.

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z poniższym schematem/programem:

1.       Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych i platform

2.       Obowiązki i czynności operatora przy obsłudze wózków

 

Wykonawca w ramach kursu zobowiązany jest do zastosowania min. następujących metod szkoleniowych: wykład, dyskusja, warsztaty praktyczne.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osoby o wysokich kwalifikacjach posiadające min. 2-letnią praktykę szkoleniową w ramach danego bloku tematycznego.

Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty dojazdów na miejsce realizacji szkoleń we własnym zakresie.

Część III
Przeprowadzenie 1 edycji szkolenia „Pracownika administracyjno-biurowego Przeprowadzenie cyklu szkoleń weekendowych (teoretycznych i praktycznych)
z zakresu Pracownika administracyjno-biurowego.

 

Szkolenia będą realizowane dla 1 grupy szkoleniowej (ok. 10 uczestników) dla pracowników firmy, w okresie: marzec 2014r. – czerwiec 2015r. na terenie woj. zachodniopomorskiego w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

FORMA SZKOLEŃ: stacjonarnie, weekendowo inna w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych PKS Koszalin Sp. z o. o. w Koszalinie;

TRYB SZKOLEŃ: 6 dni x 8h – łącznie 48h na grupę szkoleniową.

Szkolenie musi być przeprowadzony zgodnie z założeniami metodyki szkolenia Pracownik administracyjno-biurowego i stanowić przygotowanie do egzaminu ze znajomości tej tematyki. Obejmuje część wykładową oraz zestawy ćwiczeń oparte na rozbudowanym studium przypadków.

Wykonawca w ramach kursu zobowiązany jest do zastosowania min. następujących metod szkoleniowych: wykład, dyskusja, warsztaty praktyczne.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osoby o wysokich kwalifikacjach posiadające min. 2-letnią praktykę szkoleniową w ramach danego bloku tematycznego.

Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty dojazdów na miejsce realizacji szkoleń we własnym zakresie.

Wykonawca w ramach realizacji szkolenia zapewnia również:

·     Salę szkoleniową zlokalizowaną na terenie woj. zachodniopomorskiego na 48 godziny szkolenia dla ok. 10 uczestników.

Sala powinna być zamykana, nieprzechodnia, oddalona od źródeł hałasu, z dostępem do toalety.

Wymagane wyposażenie sali:

odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, krzesła z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka, łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz), projektor, flipchart, ekran lub przynajmniej jedna biała (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można wyświetlać obraz z rzutnika, miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu, miejsce umożliwiające przygotowanie serwisu kawowego.

Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania szkoleń do oznakowania sali szkoleniowej przekazanymi przez Zamawiającego materiałami o wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu.

·     Materiały dydaktyczne w formie skryptów z najważniejszymi informacjami dot. zakresu pracownika administracyjno-biurowego (min 10 str.), sporządzone w sposób czytelne i zrozumiałe dla uczestników.

·     Egzamin w formie testów pisemnych, zawierających min. 15 pytań.

·     Zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

 

3.2 Warunki dotyczące realizacji zamówienia:

 • Zamawiający nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z zamawianymi usługami.
 • Zamawiający będzie sprawował bezpośredni nadzór nad jakością realizowanych szkoleń.
 • Do bezpośredniej realizacji czynności dotyczących organizacji i prowadzenia szkoleń wskazanych w niniejszym zapytaniu ze strony Zamawiającego zostaje oddelegowany Asystent kierownika, który odpowiada za całość w/w czynności po stronie Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczebności grupy szkoleniowej lub bezpłatne odwołanie całego szkolenia w terminie do 2 dni przed zaplanowanym terminem realizacji szkolenia.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania osobnych ofert na każda z trzech wyodrębnionych części.

 

 

 1. WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERENTA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania odpowiedzi na analizę rynku bezpośrednio przez podmioty:

 • gwarantujące zapewnienie usługi na terenie woj. zachodniopomorskiego zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3.
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 13.03.2015r. – 30.06.2015r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: do czasu podpisania umowy

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 12.03.2015r. do godz. 16.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście, poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: pks@professional-group.pl lub biuro@professional-group.pl

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zgodnie z pkt. 3 i 4.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa: 100%

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Karolina Kopek pod numerem telefonu  733 866 333 lub poprzez pocztę elektroniczną: pks@professional-group.pl lub biuro@professional-group.pl;

 

 

 

 Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego rynku dotyczącego przeprowadzenia szkoleń

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Pełna nazwa oferenta:
NIP:
Adres siedziby oferenta:
Numer telefonu:

 

Szkolenia realizowane w terminach marzec 2015 – czerwiec 2015.

 

Usługa Cena jednostkowa brutto (cena brutto zawiera VAT)
CZĘŚĆ I
Przeprowadzenie 1 edycji szkolenia „Uprawnienia energetyczne” zgodnie z opisem wg pkt. 3 rozeznania cenowego (kwota za 1h)
CZĘŚĆ II
Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Kurs operatora wózków jezdniowych” zgodnie z opisem wg pkt. 3 rozeznania cenowego (kwota za 1h)
CZĘŚĆ III
Przeprowadzenie 1 edycji szkolenia Pracownika administracyjno-biurowego zgodnie z opisem wg pkt. 3 rozeznania cenowego (kwota za 1 uczestnika)

 

Oświadczam(y), że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że zapewnię(my) minimalne warunki opisane w pkt. 3. analizy rynkowej.

Termin związania ofertą: do dnia podpisania umowy.

 

Oferent składając ofertę wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

…………….……………………..……………………………………

Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta

POBIERZ PLIK