Rozeznanie cenowe – Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń

Opole, 27.10.2014 r.

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PERSONELU NA STANOWISKU
Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń

 

Dotyczy Projektu: „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o.
w Koszalinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

 

 

Professional Gracjan Grela

Budowlanych 50

45-124 Opole

 

 1. TRYB ROZEZNANIA

 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach Projektu.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

 

W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie” planujemy zatrudnienie osoby na stanowisku Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania w ramach w/w projektu na stanowisku Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń (okres zatrudnienia: 01.11.2014 r. – 30.06.2015r., wymiar czasu pracy: 60h/miesiąc).

 

2.1 Zakres obowiązków:

 1. monitoring wskaźników, produktów i parytetów
 2. opracowanie wniosków o płatność
 3. sprawozdawczość i rozliczenie projektu
 4. Kontrola i analiza postępów i zagrożeń w projekcie,
 5. Nadzór nad zgodnością realizacji projektu z założeniami merytorycznymi i formalnymi,
 6. Realizacja zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością,
 7. Monitoring wskaźników realizacji,
 8. Tworzenie dokumentacji związanej za sprawozdawczością projektu,
 9. Raportowanie w formie ustnej do zarządu (bieżące w sprawach najbardziej istotnych i kwartalne/miesięczne- obligatoryjnie),
 10. Sporządzanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis oraz sprawozdań do UOKiK.

 

 

2.2. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji w/w zadań w ramach Projektu „Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie” na stanowisku Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń:

 1. znajomość zasad, procedur i wytycznych związanych z realizacją Projektów
 2. realizacja min. 3 projektów w ramach PO KL oraz min 2-letnie doświadczenie w pracy ze wskazaną grupą docelową
 3. doświadczenie w wykonywaniu zadań o charakterze zbliżonym do danego stanowiska
 4. umiejętność efektywnej organizacji pracy
 5. komunikatywność
 6. kreatywność
 7. umiejętność wyciągania wniosków
 8. dyspozycyjność związana z charakterem pracy (praca zdalna oraz w biurze projektu)

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

 

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 01.11.2014 r. – 30.06.2015 r.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę cenową zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: 30 dni

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 31.10.2014 r. do godz. 12:00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście lub poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia ofert drogą elektroniczną na adres: biuro@professional-group.pl.

W celu potwierdzenia przez oferenta oświadczanych wymogów kwalifikacyjnych po zakończeniu rozeznania poprosimy o przesłanie CV osoby właściwej do wykonania zadania zgodnie z niniejszym rozeznaniem.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Gracjan Grela pod numerem telefonu 77 454 66 14 lub poprzez pocztę elektroniczną: g.grela@professional-group.pl

 

 

Professional Gracjan Grela

Ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

 

FORMULARZ CENOWY

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe: (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

 

Stanowisko Proponowana kwota wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc

(w przypadku osób fizycznych kwota brutto obejmuje wszystkie składki ZUS łącznie ze składkami płaconymi przez pracodawcę)

Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń

Okres zatrudnienia: 1.11.2014 r. – 30.06.2015r

Wymiar czasu pracy: 60h/miesiąc

 

 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji zadań w ramach projektu ,,Program rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników PKS Sp. z o. o. w Koszalinie” na stanowisku Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń zgodnie z opisem przedmiotu rozeznania z dnia 27.10.2014 r.

 

 

 

…………………..…………………………………….

Data i podpis Oferenta

POBIERZ PLIK