Rozeznanie cenowe – Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń

                                               Opole, dnia 10 marca 2014 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PERSONELU NA STANOWISKU                          Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń

 

Dotyczy Projektu: ,,Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego” POKL.08.01.01-24-410/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

1.  TRYB ROZEZNANIA

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego
w ramach Projektu.

2.  OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu ,,Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego” planujemy zatrudnienie osoby na stanowisku Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania w ramach w/w projektu na stanowisku Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń (okres zatrudnienia: 01.04.2014 r. – 30.11.2014r., wymiar czasu pracy: 60h/miesiąc).

 

2.1 Zakres obowiązków:

 • bezpośrednie wsparcie kierownika projektu oraz biura projektu.
 • obsługa księgowa projektu
 • kontrola i analiza postępów i zagrożeń w projekcie.
 • nadzór nad zgodnością realizacji projektu z założeniami merytorycznymi i formalnymi.
 • kontrola przepływu wydatków i opracowanie wnp.
 • monitoring wskaźników realizacji.
 • tworzenie dokumentacji związanej za sprawozdawczością projektu
 • nadzór nad stroną finansową i organizacyjną realizacji projektu.
 • wspieranie biura projektu w zakresie organizacji grup docelowych szkoleń.
 • raportowanie w formie ustnej do zarządu (bieżące w sprawach najbardziej istotnych i kwartalne/miesięczne- obligatoryjnie)
 • kontrola nad prawidłowym udzielaniem pomocy de minimis

 

2.2. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji w/w zadań w ramach Projektu ,,Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego” na stanowisku Specjalisty ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń:

a) doświadczenie w realizacji minimum 1 projektu o podobnym charakterze i podobnej wartości

b) znajomość zasad, procedur i wytycznych związanych z realizacją Projektów

c) komunikatywność

d) kreatywność

e) umiejętność wyciągania wniosków

f) dyspozycyjność związana z charakterem pracy (praca zdalna oraz w biurze projektu na terenie woj. śląskiego)

 

3. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: 01.04.2014 r. – 30.11.2014r.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę cenową zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 5.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: 30 dni

 6.       TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 24.03.2014 r. do godz. 16.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście, poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia ofert drogą elektroniczną na adres: biuro@professional-group.pl.

W celu potwierdzenia przez oferenta oświadczanych wymogów kwalifikacyjnych po zakończeniu rozeznania poprosimy o przesłanie CV osoby właściwej do wykonania zadania zgodnie z niniejszym rozeznaniem.

7.       DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Gracjan Grela pod numerem telefonu 77 454 66 14 lub poprzez pocztę elektroniczną: g.grela@professional-group.pl

 

 

 

Professional Gracjan Grela

Ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

 

FORMULARZ CENOWY

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko

 

 

Dane kontaktowe: (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

 

 

 

 

Stanowisko

Proponowana kwota wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc

(w przypadku osób fizycznych kwota brutto obejmuje wszystkie składki ZUS łącznie ze składkami płaconymi przez pracodawcę)

Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń

Okres zatrudnienia: 1.04.2014 r. – 30.11.2014r

Wymiar czasu pracy:  60h/miesiąc

 

 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji zadań w ramach projektu ,,Kurs operatorów urządzeń do cięcia plazmowego na stanowisku Specjalista ds. monitoringu, sprawozdawczości i rozliczeń zgodnie z opisem przedmiotu rozeznania z dnia 10.03.2014 r.

 

 

 

…………………..…………………………………….

  Data i podpis Oferenta

POBIERZ PLIK