Rozeznanie cenowe – Specjalista ds. rozliczeń i wniosków o płatność

 

17.09.2014r.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PERSONELU NA STANOWISKU

Specjalista ds. rozliczeń i wniosków o płatność

 

Dotyczy Projektu: „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 


Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

1.      OPIS OGŁOSZENIA

 

W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” planujemy zatrudnienie osoby na stanowisku Specjalista ds. rozliczeń i wniosków o płatność. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na realizację zadania w ramach w/w projektu na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń i wniosków o płatność projektu (okres zatrudnienia: 01.10.2014r. – 30.04.2015r.; wymiar czasu pracy: 60h/miesiąc).

 

1.1.   Zakres obowiązków:

a)       kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia projektu,

b)      przygotowywanie wniosków o płatność,

c)       przygotowanie płatności za dokumenty finansowe,

d)      płatności za dokumenty projektowe (faktury, rachunki),

e)       prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu,

f)       opisywanie dokumentów księgowych,

g)       obsługa związana z ZUS i US,

h)      raportowanie w formie ustnej do właściciela (bieżące – w sprawach najbardziej istotnych i kwartalne/miesięczne – obligatoryjnie).

 

1.2. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji w/w zadań w ramach Projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” na stanowisku specjalista ds. rozliczeń i wniosków o płatność:

 

a)                  znajomość zasad, procedur i wytycznych związanych z rozliczaniem Projektów

b)                 realizacja min. 3 projektów w ramach PO KL o podobnym charakterze i wartości

c)                  doświadczenie w wykonywaniu zadań o charakterze zbliżonym do danego stanowiska

d)                 umiejętność efektywnej organizacji pracy

e)                  komunikatywność

f)                  kreatywność

g)                  dyspozycyjność związana z charakterem pracy (praca zdalna)

2.      TERMIN WYKONANIA ZADANIA

 

Termin wykonania zadania objętego ogłoszeniem: od 01.10.2014 r. do 30.04.2015 r.

 

3.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 25.09.2014 r. do godz. 14:00.

 

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście lub poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: biuro@professional-group.pl.

 

W celu potwierdzenia przez oferenta oświadczanych wymogów kwalifikacyjnych po zakończeniu rozeznania poprosimy o przesłanie CV osoby właściwej do wykonania zadania zgodnie z niniejszym rozeznaniem.

 

4.      DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Gracjan Grela pod numerem telefonu 77 454 66 14 lub poprzez pocztę elektroniczną: g.grela@professional-group.pl

 

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

 

 

FORMULARZ CENOWY

 

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko

 
Dane kontaktowe: (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

 

 

Stanowisko Proponowana kwota wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc

(w przypadku osób fizycznych kwota brutto obejmuje wszystkie składki ZUS łącznie ze składkami płaconymi przez pracodawcę)

Specjalista ds. rozliczeń i wniosków o płatność

Okres zatrudnienia: 01.10.2014r. – 30.04.2015r.

Wymiar czasu pracy: 60 h/miesiąc

 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji zadań w ramach Projektu Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” na stanowisku Specjalista ds. rozliczeń i wniosków o płatność zgodnie z Opisem przedmiotu rozeznania z dnia 17.09.2014r.

 

 

 

 

…………………..…………………………………….

  Data i podpis oferenta

 

POBIERZ PLIK