Rozeznanie cenowe – wynajem sprzętu

                                                               Skierniewice, dnia  27.10.2014 roku

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE WYNAJMU SPRZĘTU

 

Dotyczy Projektu: „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim”  nr POKL.08.01.01-10-134/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

1. ZAMAWIAJĄCY

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

ul. Mszczonowska 33/35 lok. 208

96-100 Skierniewice

 

2. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego
w ramach Projektu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA:

3.1 W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” planujemy organizację praktyk oraz wynajem sprzętu do przeprowadzenia zajęć praktycznych, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na następujące usługi:

Część I – organizacja praktyk podczas szkoleń Operator leśnych urządzeń samozaładowczych Forwarder oraz Operator zaawansowanych kos i pił spalinowych

       Część II – organizacja praktyk podczas kursu brakarskiego

       Część III – wynajem 6 pił oraz 6 kos spalinowych

Część IV – wynajem urządzenia samozaładowczecho FORWARDER

3.2 Wymagania dotyczące poszczególnych części:

3.2.1 Część I – organizacja praktyk podczas szkoleń Operator leśnych urządzeń samozaładowczych Forwarder oraz Operator zaawansowanych kos i pił spalinowych

 • usługa realizowana będzie na terenie woj. łódzkiego w miejscu
  i o czasie wskazanym przez Zamawiającego,
 • świadczenie realizowane będzie w okresie  01.11.2014r.- 30.04.2015r., w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń;
 • liczba dni organizacji praktyk: 8 dni łącznie (2 edycje x 2 dni x 2 szkolenia tematyczne, 8h/dzień),
 • zajęcia praktyczne powinny być realizowane z należytą starannością,
 • cena oferowana powinna uwzględniać koszty udostępnienia obszaru przystosowanego do przeprowadzenia zajęć praktycznych (praktyka terenowa) na terenie woj. łódzkiego oraz do zapewnienia dojazdu uczestników i trenera do miejsca odbywania się praktyk.

3.2.2 Część II – organizacja praktyk podczas kursu brakarskiego

 • usługa realizowana będzie na terenie woj. łódzkiego w miejscu
  i o czasie wskazanym przez Zamawiającego,
 • świadczenie realizowane będzie w okresie  01.11.2014r.- 30.04.2015r., w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń;
 • liczba dni organizacji praktyk: 4 dni łącznie (2 edycje x 2 dni, 8h/dzień),
 • zajęcia praktyczne powinny być realizowane z należytą starannością,
 • cena oferowana powinna uwzględniać koszty udostępnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

3.2.3 Część III – wynajem 6 kos i 6 pił spalinowych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • usługa realizowana będzie na terenie woj. łódzkiego w miejscu
  i o czasie wskazanym przez Zamawiającego,
 • świadczenie realizowane będzie w okresie  01.11.2014r.- 30.04.2015r., w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń;
 • liczba dni wynajmu sprzętu: 4 dni łącznie (2 edycje x 2 dni, 8h/dzień),
 • sprzęt powinien posiadać aktualny przegląd konserwacyjny i być w niezawodnym stanie technicznym, pozwalającym na bezpieczne prowadzenie szkoleń,
 • cena ofertowa powinna uwzględniać koszty transportu maszyny na miejsce praktyk terenowych, serwis techniczny, ubezpieczenie, nadzór nad sprawnością sprzętu, doradztwo dotyczące obsługi itp.

3.2.4  Część IV – wynajem urządzenia samozaładowczego FORWARDER, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • usługa realizowana będzie na terenie woj. łódzkiego w miejscu
  i o czasie wskazanym przez Zamawiającego,
 • świadczenie realizowane będzie w okresie  01.11.2014r.- 30.04.2015r., w weekend (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń;
 • liczba dni wynajmu sprzętu: 4 dni łącznie (2 edycje x 2 dni, 8h/dzień),
 • sprzęt powinien posiadać aktualny przegląd konserwacyjny i być w niezawodnym stanie technicznym, pozwalającym na bezpieczne prowadzenie szkoleń,
 • cena ofertowa powinna uwzględniać koszty transportu maszyny na miejsce praktyk terenowych, serwis techniczny, ubezpieczenie, nadzór nad sprawnością sprzętu, doradztwo dotyczące obsługi itp.

3.3 Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi w miejscu odbywania się praktyk terenowych.

3.4 Warunki dotyczące realizacji zamówienia:

3.4.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania osobnych ofert na każdą z czterech wyodrębnionych części;

3.4.2 Zamawiający nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z zamawianymi usługami, tj. transportu na i z miejsca poszczególnych szkoleń, serwisu technicznego, ubezpieczenia, nadzoru nad sprawnością sprzętu, doradztwa dotyczącego obsługi itp.

3.4.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezpłatnego odwołania zamówienia w terminie do  2 dni przed zaplanowanym terminem realizacji szkolenia.

3.5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania osobnych ofert na każdą  z czterech wyodrębnionych części.

 

4. WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERENTA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania odpowiedzi na analizę rynku bezpośrednio przez podmioty gwarantujące zapewnienie usługi na terenie woj. łódzkiego zgodnie
z warunkami opisanymi w pkt. 3.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 01.11.2014r. – 30.04.2015r.

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: do czasu podpisania umowy

 

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 14.11.2014r. do godz. 16.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście, poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną na adres: las@professional-group.pl lub biuro@professional-group.pl .

 

9. KRYTERIA WYBORU OFERT

Do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty spełniające wymogi zgodne z pkt. 3.

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa: 100%

 

10. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Jowita Stanisz, pod numerem telefonu 733 866 333 lub poprzez pocztę elektroniczną: las@professional-group.pl; biuro@professional-group.pl.

 

 

 

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego rynku dotyczącego wynajmu sprzętu

 

FORMULARZ CENOWY

Pełna nazwa oferenta:  

 

NIP:  

 

Adres siedziby oferenta:  

 

Numer telefonu:  

 

 

Usługa Cena jednostkowa brutto (cena brutto zawiera VAT)
Część I
Organizacja praktyk podczas szkoleń Operator leśnych urządzeń samozaładowczych Forwarder oraz Operator zaawansowanych kos i pił spalinowych

(kwota organizacji 1 dnia szkoleniowego)

 

 

Część II
Organizacja praktyk podczas kursu brakarskiego

(kwota organizacji 1 dnia szkoleniowego)

 

 

Część III
wynajem 6 pił oraz 6 kos spalinowych

(kwota wynajmu za 1 dzień)

 

 

Część IV  
wynajem urządzenia samozaładowczecho FORWARDER

(kwota wynajmu za 1 dzień)

 

 

Oświadczam(y), że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Oświadczam(y), iż zapewnię(my) minimalne warunki opisane w pkt. 3. analizy rynkowej.

Termin związania ofertą: do dnia podpisania umowy.

 

………….……………………..……………………………………

Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej                 do reprezentowania Oferenta

POBIERZ PLIK