Rozeznanie

 

15.02.2013r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PERSONELU NA STANOWISKU Kierownika Projektu

 

Dotyczy Projektu: „Podniesienie kwalifikacji pracowników opolskich MMŚP budowlanych w zakresie konserwacji urządzeń podlegających dozorowi UDT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

1.      TRYB ROZEZNANIA

 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad obowiązujących przy regule rozeznania rynku zapisanej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie stanowi część z zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach Projektu.

2.      OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA

W związku z realizacją przez Professional Gracjan Grela projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników opolskich MMŚP budowlanych w zakresie konserwacji urządzeń podlegających dozorowi UDT” planujemy zatrudnienie osoby na stanowisku Kierownika projektu. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania w ramach w/w projektu na stanowisku Kierownika projektu (okres zatrudnienia: 01.03.2013 r. – 31.12.2013r., wymiar czasu pracy: 120h/miesiąc).

2.1 Zakres obowiązków:

a)      zarządzanie projektem oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem jego realizacji

b)      zarządzanie zasobami personalnymi i technicznymi projektu

c)      wydawanie zezwoleń na wykonywanie prac i angażowanie potrzebnych zasobów

d)      sprawdzanie i opiniowanie sprawozdań z realizacji projektu

e)      monitorowanie prawidłowości wykonywanej przez personel projektu pracy

f)       nadzór i organizacja pracy biura projektu

g)      organizacja i nadzór nad prawidłowością przechowywania dokumentacji projektowej

h)      bieżący monitoring przepisów i wytycznych dotyczących realizacji projektu

i)        koordynowanie procesu komunikacji w projekcie

j)        reprezentowanie firmy Professional Gracjan Grela w czynnościach związanych z prawidłową realizacją projektu, w tym kontakt i prowadzenie korespondencji z Instytucja Pośredniczącą –  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu

k)      kontakt z podwykonawcami i dostawcami usług w ramach projektu

2.2. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji w/w zadań w ramach Projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników opolskich MMŚP budowlanych w zakresie konserwacji urządzeń podlegających dozorowi UDT” na stanowisku Kierownika Projektu:

a) znajomość zasad, procedur i wytycznych związanych z realizacją Projektów

b) minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi w ramach EFS

d) umiejętność efektywnej organizacji pracy

e) komunikatywność

f) kreatywność

g) umiejętność wyciągania wniosków

h) dyspozycyjność związana z charakterem pracy (praca zdalna oraz w biurze projektu w Opolu)

3.      TERMIN WYKONANIA ZADANIA

 Termin wykonania zadania objętego rozeznaniem: od 01.03.2013 r. – 31.12.2013r

4.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

Oferent powinien przygotować ofertę cenową zgodnie z wzorem Formularza cenowego załączonego do niniejszego Rozeznania.

 5.      TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ CENOWĄ: 30 dni

 6.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 Zapraszamy do przesyłania ofert cenowych do dnia 22.02.2013 r. do godz. 15.00.

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem załączonego Formularza cenowego w siedzibie firmy Professional Gracjan Grela: ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, osobiście lub poprzez pocztę lub kuriera. Dopuszczamy również możliwość złożenia ofert drogą elektroniczną na adres: biuro@professional-group.pl.

W celu potwierdzenia przez oferenta oświadczanych wymogów kwalifikacyjnych po zakończeniu rozeznania poprosimy o przesłanie CV osoby właściwej do wykonania zadania zgodnie z niniejszym rozeznaniem.

7.      DODATKOWE INFORMACJE

 Dodatkowych informacji udziela Gracjan Grela pod numerem telefonu 77 454 66 14 lub poprzez pocztę elektroniczną: g.grela@professional-group.pl

 

 

Professional Gracjan Grela

ul. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

FORMULARZ CENOWY

 

 

Dane oferenta:

Imię i nazwisko

 
Dane kontaktowe: (adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

 

 

Stanowisko Proponowana kwota wynagrodzenia brutto za 1 miesiąc

(w przypadku osób fizycznych kwota brutto obejmuje wszystkie składki ZUS łącznie ze składkami płaconymi przez pracodawcę)

Kierownik projektu

Okres zatrudnienia: 01.03.2013 r. – 31.12.2013r

Wymiar czasu pracy: 120 h/miesiąc

 

 

 

Oświadczam, iż spełniam wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji zadań w ramach Podniesienie kwalifikacji pracowników opolskich MMŚP budowlanych w zakresie konserwacji urządzeń podlegających dozorowi UDT” na stanowisku Kierownika Projektu zgodnie z Opisem przedmiotu rozeznania z dnia 15.02.2013r.

  

 

…………………..…………………………………….

  Data i podpis oferenta

 

FORMULARZ CENOWY PDF: POBIERZ