Województwo dolnośląskie

a

Projekt „Kształć się razem z nami! Zostań kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej I stopnia z licencją na broń” (RPDS.10.04.01-02-0002/16) realizowany w okresie 01.01.2017 – 31.01.2018 r. przez PROFESSIONAL Gracjan Grela w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: Oś Priorytetowa 10 – Edukacja, Poddziałanie 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

 

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy u 100 osób (10 kobiet i 10 mężczyzn), słuchaczy placówki kształcenia ustawicznego z województwa dolnośląskiego do 31.12.2018 r., w zakresie ochrony osób i mienia wraz z licencją na broń, poprzez praktyczną naukę zawodu (szkolenia/staże), realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Szkolenia realizowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

W ramach projektu zrealizowanych zostanie:

 • 10 edycji kursów umożliwiających zdobycie certyfikatu zgodnego z rozporządzeniem MSWiA – 245 godzin zajęć
 • 2 edycje staży zawodowych w renomowanych firmach ochroniarskich z województwa dolnośląskiego – 450 godzin stażu zawodowego

 

Efekty realizacji projektu: Beneficjent zakłada, iż minimum 75% uczestników projektu zda egzamin zewnętrzny i otrzyma certyfikat zgodny z rozporządzeniem MSWiA.

 

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Projekt skierowany do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa dolnośląskiego.

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 100(10 kobiet/90mężczyzn) osób dorosłych w wieku 21-60 lat, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych w pozaszkolnych formach kształcenia w tym:
a) min. 50% UP   to osoby do 30 roku życia (weryfikacja: kwestionariusz osobowy),

 1. b) min 20% UP to osoby w wieku 50+ (weryfikacja: kwestionariusz osobowy),
 2. c) min 30 % UP to osoby zatrudnione w branży ochroniarskiej, które będą chciały podnieść swoje kwalifikacje w zakresie „Pracownika ochrony I stopnia z licencją na broń”(weryfikacja: zaświadczenie od pracodawcy),
  d) min 60% UP to osoby mieszkające na obszarach wiejskich/wiejsko-miejskich (weryfikacja: kwestionariusz osobowy).

 

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa dolnośląskiego w sposób otwarty i ciągły do IX.2017 (lub do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z zasadami równości szans, płci i niedyskryminacji.

 

ETAP 1: Przedstawienie formularza zgłoszeniowego oraz przedstawienie dokumentów/oświadczeń o spełnieniu wytycznych MSWiA (weryfikacja kwalifikowalności przez Kierownika Projektu)

ETAP 2: Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Umowa
 2. Oświadczenie uczestnika projektu
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 4. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 5. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie
 6. Zgoda na udostępnianie i przetwarzanie wizerunku uczestnika
 7. Oświadczenie dotyczące doświadczenia
 8. Zobowiązanie do udziału w egzaminie
 9. Diagnoza potrzeb szkoleniowych uwzględniająca zakres posiadanej wiedzy, preferencje dotyczące trybu szkoleń itp. w celu uzględnienia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

 

Minimalny próg kwalifikacji do projektu to 3 pkt. na podstawie:

 • wykształcenie: maksymalnie średnie: 5 pkt., wyższe/licencjackie: 1 pkt.,
 • wiek: 21-30 lat: 5 pkt., 45-60 lat: 5 pkt., 31-44 lat: 1 pkt.,
 • doświadczenie zawodowe: brak doświadczenia/do roku czasu: 5 pkt., powyżej roku: 1 pkt. ,

W przypadku większej liczby uczestników projektu kryterium rozstrzygającym będzie zamieszkanie na tenarach wiejskich zgodnie z kat. DEGURBA 3.

 

Kryteria obligatoryjne (zgodnie z wytycznymi MSWiA):

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • prawomocne orzeczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu ochroniarza,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nienaganna opinia wydana przez komendanta komisariatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ( zajęcia w godzinach 8-16):

I edycja : marzec – maj

II edycja: marzec – czerwiec

III edycja: marzec – czerwiec

Kolejne edycje ustalane na bieżąco po zrekrutowaniu uczestników projektu

Szczegółowy harmonogram dostępny w biurze projektu

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 599 125,00zł

Dofinansowanie ze środków Europejskich – 509 256,25 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 59 868,75 zł

 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:
PROFESSIONAL Gracjan Grela
ul. Wiaduktowa 21
52-111 Wrocław

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:
g.grzesiczak@professional-group.pl
tel. 513 107 481