województwo warmińsko-mazurskie

 

Projekt „Kwalifikacje przyszłości dla województwa warmińsko-mazurskiego – uprawnienia UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego” (RPWM.02.03.02-28-0062/17) realizowany w okresie 01.05.2018 – 30.04.2019 r. przez PROFESSIONAL Gracjan Grela w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020: : Osi Priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.03.00 – Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania RPWM.02.03.02 – Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest uzyskanie – w okresie realizacji projektu tj. 01.05.2018 – 30.04.2019 r. – przez 130 osób dorosłych (w tym 8K/122M) z województwa warmińsko-mazurskiego kwalifikacji zawodowych uprawniających do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB), potwierdzonych uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego Urzędu Dozoru technicznego

 

Szkolenia realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych .

 

W ramach projektu zrealizowanych zostanie:

 1. 12 edycji kursów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych uprawniających do obsługi urządzeń transportu bliskiego potwierdzonych uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego Urzędu Dozoru Technicznego
 2. Do wyboru jeden z 3 modułów tematycznych:
 • Kurs A: Operator żurawi stacjonarnych kat. IIŻ (przewoźnych/przenośnych/samojezdnych) – 5 grup
 • Kurs B: Operator żurawi kat. IŻ (wieżowych/szybkomontujących) – 4 grupy
 • Kurs C: Operator podestów ruchomych kat. IP (wolnobieżnych/samojezdnych montowanych na pojeździe/ przewoźnych) – 3 grupy

 

Efekty realizacji projektu: Beneficjent zakłada, iż minimum 130 uczestników projektu zda egzamin zewnętrzny i otrzyma zaświadczenia kwalifikacyjne

 

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Projekt jest skierowany do 144 (15K, 129M) osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych podniesieniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność, w tym:

 1. 10% UP – parytet płci, zapewnienie udziału kobietom w celu przeciwdziałania barierom w dostępie do miejsc pracy w branży budowlanej (weryfikacja: kwestionariusz osobowy),
 2. 20% UP – parytet mieszkańców wsi, zapewnienie udziału osób zamieszkujących obszary wiejskie w celu przeciwdziałania barierom dotyczącym udziału w kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych (weryfikacja: kwestionariusz osobowy),
 3. UP z uwagi na obowiązujące regulacje prawne muszą ukończyć minimum gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (weryfikacja: kwestionariusz osobowy).

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego w sposób otwarty i ciągły od V 2018 (lub do czasu wykorzystania limitu miejsc) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z zasadami równości szans, płci i niedyskryminacji.

 

 

ETAP 1: Przedstawienie formularza zgłoszeniowego

ETAP 2: Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Umowa
 2. Oświadczenie uczestnika projektu
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 4. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 5. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie
 6. Zgoda na udostępnianie i przetwarzanie wizerunku uczestnika
 7. Diagnoza potrzeb szkoleniowych

 

 

Kryteria dodatkowe (selekcji):

 1. Osoba zamieszkująca obszar wiejski (3 DEGURBA): +5 pkt.
 2. Osoba z niepełnosprawnościami: +5 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: +10 pkt.

 

W przypadku większej liczby chętnych kryterium rozstrzygającym będzie stan zdrowia (niepełnosprawność) a następnie kolejność zgłoszeń.

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Szczegółowy harmonogram dostępny w biurze projektu

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 405 595,00 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskich – 344 755,75 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 20 159,25 zł

 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:
PROFESSIONAL Gracjan Grela
ul. Sprzętowa 3

10-467 Olsztyn
 

Kontakt w sprawie rekrutacji:
j.stanisz@professional-group.pl
tel. 733 866 333