Województwo wielkopolskie

wielkop1

Projekt „Kurs operatorów urządzeń podlegających dozorowi UDT – podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych z terenu woj. wielkopolskiego” (RPWP.08.03.02-30-0070/16) realizowany w okresie 01.12.2016 – 30.11.2017 r. przez PROFESSIONAL Adrian Grela w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.3 – Wzmocnienie oraz dostosowanie Kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych

 

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 120 (10 kobiet, 110 mężczyzn) pracujących osób dorosłych w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach z terenu woj. wielkopolskiego w zakresie obsługi urządzeń podlegających dozorowi technicznemu do 30.11.2017r.

 

Szkolenia realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

W ramach projektu realizowane będą trzy rodzaje kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Szkolenia I – Operator ładowarek teleskopowych (kat. I WJO) –81 godzin (56h teorii, 25h praktyki)

Szkolenia II – Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym (kat. II WJO) – 67h (49h teorii, 18h praktyki)

Szkolenie III – Operator podestów ruchomych przejezdnych (kat. I P) – 32 godziny (24h teorii, 8h praktyki)
Efekty realizacji projektu:

  • zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do obsługi ładowarek teleskopowych wśród 48 uczestników projektu (4 kobiet, 44 mężczyzn) do 30.11.2017 r.
  • zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym wśród 48 uczestników projektu (4 kobiet, 44 mężczyzn) do 30.11.2017 r.
  • zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do obsługi podestów ruchomych przejezdnych wśród 24 uczestników projektu (2 kobiet, 22 mężczyzn) do 30.11.2017 r.

Minimum 108 uczestników projektu nabędzie kwalifikacje zawodowe wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym obszarze, a w przypadku innych podmiotów, posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. wielkopolskiego).

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 120 (10 kobiet, 110 mężczyzn) osób dorosłych uczestniczących w szkoleniach i kursach z własnej inicjatywy, w tym

  1. a) 100% os. w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne), które nie uczestniczyły w formach wsparcia LLL w ramach POKL
  2. b) 100% os. zatrudnionych w branżach: budowlanej, przemysłowej, gospodarowania odpadami, leśnej
  3. c) struktura płci: 10K i 110M

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa wielkopolskiego w sposób otwarty i ciągły do X.2017 (w razie potrzeby dodatkowy nabór XI. 2017) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z zasadami równości szans, płci i niedyskryminacji.

 

Etap 1: Przedstawienie formularza zgłoszeniowego projektu

Etap 2: Spełnienie kryteriów obligatoryjnych

Etap 3: Przystąpienie do testu wewnętrznego przed szkoleniem

 

Kryteria obligatoryjne:

  • zasadność wybranego Szkolenia (zgodność z potrzebami pracodawcy, posiadanie przez firmę danego urządzenia) + 1 pkt.,
  • osoba niekorzystająca ze wsparcia szkoleniowego w ciągu ostatniego roku + 1 pkt.

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Dostępny w biurze projektu

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 250 350,00zł

Dofinansowanie ze środków Europejskich – 212 797,50 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 12 517,50 zł

 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:
PROFESSIONAL Gracjan Grela
ul. Lenartowicka 2
63-300 Pleszew

Kontakt w sprawie rekrutacji:
biuro@professional-group.pl