Województwo wielkopolskie

 

wielkop1

Projekt „aCADemia 50+. Zostań certyfikowanym projektantem” (RPWP.08.03.02-30-0032/16) realizowany w okresie 01.12.2016 – 31.08.2017 r. przez PROFESSIONAL Gracjan Grela w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.3 – Wzmocnienie oraz dostosowanie Kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych

 

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie projektowania w środowisku CAD u 61 kobiet i 89 mężczyzn (spośród 65 kobiet i 91 mężczyzn) powyżej 50 roku życia z woj. wielkopolskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych w pozaszkolnych formach kształcenia, do 31.08.2017

 

Szkolenia realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

W ramach projektu realizowane będą trzy rodzaje kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Szkolenia A – AutoCAD 2016 – 6 dni szkoleniowych, 48 godzin

Szkolenia B – AutoCAD Mechanical – 6 dni szkoleniowych, 48 godzin

Szkolenie C – Autodesc Inventor – 6 dni szkoleniowych, 48 godzin
Efekty realizacji projektu:  Minimum 150 uczestników projektu podniesie swje kwalifikacje w zakresie projektowania w środowisku CAD co zostanie potwierdzone otrzymanie certyfikaty wydanego przez akredytowaną jednostkę AUTODESK

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym obszarze, a w przypadku innych podmiotów, posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze woj. wielkopolskiego).

W ramach projektu objętych wsparciem zostanie  156 (65 kobiet, 91 mężczyzn) osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych w pozaszkolnych formach kształcenia tym:

a)156 UP – osób powyżej 50 roku życia nie korzystających ze wsparcia LLL,

b)ok. 35 mężczyzn i 5 kobiet stanowią osoby bezrobotne (weryfikacja: zaświadczenie z PUP),

c)ok. 60 kobiet/56 mężczyzn pracuje w branży przemysłowej/budowlanej, siedziba/oddział w województwie wielkopolskim (weryfikacja: zaświadczenia od pracodawcy),

  1. d) Liczba osób powyżej 50 roku życia, uczestniczących w kursie AutoCAD 78 osób (w tym 39 kobiet i 39 mężczyzn),
  2. e) Liczba osób powyżej 50 roku życia, uczestniczących w kursie AutoCAD Mechanical 39 osób (w tym 13 kobiet i 26 mężczyzn)
  3. f) Liczba osób powyżej 50 roku życia, uczestniczących w kursie Autodesk Inventor 39 osób (w tym 13 kobiet i 26 mężczyzn)
  4. g) Liczba osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanych w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 156 osób

 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie całego województwa wielkopolskiego w sposób otwarty i ciągły do VI.2017 (w razie potrzeby dodatkowy nabór VII. 2017) przy wsparciu działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z zasadami równości szans, płci i niedyskryminacji.

 

Etap 1: Przedstawienie formularza zgłoszeniowego projektu

Etap 2: Spełnienie kryteriów obligatoryjnych

Etap 3: Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych

 

Kryteria dodatkowe:

  • osoby mieszkające na wsi zgodnie z kat. DEGURBA (kat. 3) (weryfikacja: formularz osobowy) +5pkt.
  • przystąpienie do testu kompetencji w celu diagnozy posiadanych kompetencji – przydzielenie do odpowiednich grup pod kątem zaawansowania (0-9 pkt. grupa podstawowa +5 pkt., 10-15 pkt. grupa średniozaawansowana +3 pkt.)

W przypadku większej liczby uczestników projektu kryterium rozstrzygające – kobiety zamieszkujące tereny wiejskie.

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Dostępny w biurze projektu

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 290 490,00zł

Dofinansowanie ze środków Europejskich – 246 916,50 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 14 524,50 zł

 

 

KONTAKT:

Biuro Projektu:
PROFESSIONAL Gracjan Grela
ul. Lenartowicka 2
63-300 Pleszew

Kontakt w sprawie rekrutacji:
biuro@professional-group.pl