Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie szkoleń i egzaminu

Skierniewice, dnia 27.10.2014 roku roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 1/ POKL.08.01.01-10-134/14

 

Dotyczy Projektu: „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” nr POKL.08.01.01-10-134/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

1.ZAMAWIAJĄCY

 

Professional Gracjan Grela

 1. Budowlanych 50

45-124 Opole

 

Biuro Projektu:

Mszczonowska 33/35 lok. 208

96-100 Skierniewice

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” w formie zapytania ofertowego.

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiot zamówienia składa się z sześciu wyodrębnionych części:

Część I:

 • Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Operator leśnych urządzeń samozaładowczych Forwarder z uprawnieniami UDT” (kod CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe);

Część II:

 • Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Kurs brakarski” (kod CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe);

Część III:

 • Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Operator zaawansowanych kos i pił spalinowych” (kod CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe);

Część IV:

 • Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Uprawnienia SEP E w zakresie eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym” (kod CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe);

Część V:

 • Przeprowadzenie egzaminu brakarskiego i certyfikacja 20 uczestników szkolenia „Kurs brakarski” (kod CPV 73430000-5 – testy i ocena);

Część VI:

 • Przeprowadzenie egzaminu i certyfikacja 25 uczestników szkolenia „Operator zaawansowanych kos i pił spalinowych” (kod CPV 73430000-5 – testy i ocena);

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

 

Część I
Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Operator leśnych urządzeń samozaładowczych Forwarder z uprawnieniami UDT” Przeprowadzenie cyklu szkoleń weekendowych (teoretycznych i praktycznych)
z zakresu obsługi urządzeń samozaładwoczych Forwarder z uprawnieniami UDT

 

Szkolenia będą realizowane dla 2 grup szkoleniowych (ok. 10 osób każda – łącznie 20 uczestników) dla pracowników poszczególnych Firm, w okresie: listopad 2014r. – kwiecień 2015r. na terenie woj. łódzkiego w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

FORMA SZKOLEŃ: stacjonarnie, weekendowo lub inaczej, dostosowane do możliwości organizacyjno-technicznych firm objętych wsparciem szkoleniowym;

TRYB SZKOLEŃ: 6 dni x 8h – łącznie 48h (4 dni – 32h – zajęcia teoretyczne, 2 dni – 16h – zajęcia praktyczne) na każdą grupę szkoleniową.

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z poniższym schematem/programem:

OPERATOR LEŚNYCH URZĄDZEŃ SAMOZAŁADOWCZYCH FOWARDER W UPRAWNIENIAMI UDT

1)      Mocowanie ładunków

2)      Normy i przepisy mocowania ładunków

3)      Rodzaje zabezpieczeń

4)      Obsługa leśnych urządzeń samozaładowczych FORWARDER – zajęcia praktyczne (16h)

 

Wykonawca w ramach kursu zobowiązany jest do zastosowania min. następujących metod szkoleniowych: wykład, dyskusja, warsztaty praktyczne.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osoby o wysokich kwalifikacjach posiadające min. 2-letnią praktykę szkoleniową w ramach danego bloku tematycznego.

Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty dojazdów na miejsce realizacji szkoleń we własnym zakresie.

Część II
Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Kurs brakarski” Przeprowadzenie cyklu szkoleń weekendowych (teoretycznych i praktycznych)
z zakresu prac brakarskich.

 

Szkolenia będą realizowane dla 2 grup szkoleniowych (ok. 10 osób każda – łącznie 20 uczestników) dla pracowników poszczególnych Firm, w okresie: listopad 2014r. – kwiecień 2015r. na terenie woj. łódzkiego w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

FORMA SZKOLEŃ: stacjonarnie, weekendowo lub inaczej, dostosowane do możliwości organizacyjno-technicznych firm objętych wsparciem szkoleniowym;

TRYB SZKOLEŃ: 6 dni x 8h – łącznie 48h (4 dni – 32h – zajęcia teoretyczne, 2 dni – 16h – zajęcia praktyczne) na każdą grupę szkoleniową.

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z poniższym schematem/programem:

KURS BRAKARSKI

1.       Surowiec drzewny

2.       Wady drewna okrągłego

3.       Pomiar surowca drzewnego

4.       Normy oraz warunki techniczne na surowiec drzewny obowiązujące w Lasach Państwowych

5.       Konserwacja drewna

6.       Zasady klasyfikacji jakościowo-wymiarowej  surowca drzewnego

 

Wykonawca w ramach kursu zobowiązany jest do zastosowania min. następujących metod szkoleniowych: wykład, dyskusja, warsztaty praktyczne.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osoby o wysokich kwalifikacjach posiadające min. 2-letnią praktykę szkoleniową w ramach danego bloku tematycznego.

Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty dojazdów na miejsce realizacji szkoleń we własnym zakresie.

Część III
Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Operator zaawansowanych kos i pił spalinowych” Przeprowadzenie cyklu szkoleń weekendowych (teoretycznych i praktycznych)
z zakresu obsługi kos i pił spalinowych.

 

Szkolenia będą realizowane dla 2 grup szkoleniowych (ok. 10 osób jedna i 15 osób druga – łącznie 25 uczestników) dla pracowników poszczególnych Firm, w okresie: listopad 2014r. – kwiecień 2015r. na terenie woj. łódzkiego w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

FORMA SZKOLEŃ: stacjonarnie, weekendowo lub inaczej, dostosowane do możliwości organizacyjno-technicznych firm objętych wsparciem szkoleniowym;

TRYB SZKOLEŃ: 6 dni x 8h – łącznie 48h (4 dni – 32h – zajęcia teoretyczne, 2 dni – 16h – zajęcia praktyczne) na każdą grupę szkoleniową.

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z poniższym schematem/programem:

OPERATOR ZAAWANSOWANYCH KOS I PIŁ SPALINOWYCH

1)      Budowa pilarek i kos spalinowych

2)      Paliwa, oleje i smary używane w eksploatacji pilarek oraz kos spalinowych

3)      Techniki pracy pilarkami i kosami spalinowymi

4)      Obsługa pilarek i kos spalinowych – zajęcia praktyczne (16h)

 

Wykonawca w ramach kursu zobowiązany jest do zastosowania min. następujących metod szkoleniowych: wykład, dyskusja, warsztaty praktyczne.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osoby o wysokich kwalifikacjach posiadające min. 2-letnią praktykę szkoleniową w ramach danego bloku tematycznego.

Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty dojazdów na miejsce realizacji szkoleń we własnym zakresie.

Część IV
Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Uprawnienia SEP E w zakresie eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym” Przeprowadzenie cyklu szkoleń weekendowych (teoretycznych i praktycznych)
z zakresu uprawnień SEP E w zakresie eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym.

 

Szkolenia będą realizowane dla 2 grup szkoleniowych (ok. 10 osób każda – łącznie 20 uczestników) dla pracowników poszczególnych Firm, w okresie: listopad 2014r. – kwiecień 2015r. na terenie woj. łódzkiego w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

FORMA SZKOLEŃ: stacjonarnie, weekendowo lub inaczej, dostosowane do możliwości organizacyjno-technicznych firm objętych wsparciem szkoleniowym;

TRYB SZKOLEŃ: 4 dni x 8h – łącznie 32h (4 dni – 32h – zajęcia teoretyczne) na każdą grupę szkoleniową.

Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z poniższym schematem/programem:

UPRAWNIENIA SEP E W ZAKRESIE EKSPLOATACJI W ZAKRESIE ELEKTROENERGETYCZNYM:

1)      Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

2)      Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

3)      Ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej

4)      Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

 

Wykonawca w ramach kursu zobowiązany jest do zastosowania min. następujących metod szkoleniowych: wykład, dyskusja.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osoby o wysokich kwalifikacjach posiadające min. 2-letnią praktykę szkoleniową w ramach danego bloku tematycznego.

Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty dojazdów na miejsce realizacji szkoleń we własnym zakresie.

Część V
Przeprowadzenie egzaminu brakarskiego i certyfikacja 20 uczestników szkolenia „Kurs brakarski” Przeprowadzenie egzaminów w formie testów pisemnych i egzaminu praktycznego dla   25 uczestników – 2 edycje, na terenie woj. łódzkiego w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

Egzaminy będą odbywały się ostatniego dnia szkolenia w okresie grudzień 2014 – kwiecień 2015 r.

Egzaminy przeprowadzone zostaną przez uprawnioną jednostkę, dwóch egzaminatorów posiadających stopień brakarski: instruktor.

 

Zdanie egzaminu powinno być potwierdzone wydaniem właściwego certyfikatu /zaświadczenia dla każdego uczestnika, który uzyskał wynik pozytywny, potwierdzającego zdobycie minimum stopnia „kandydata” brakarskiego;

Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty dojazdów na miejsce egzaminów we własnym zakresie.

Część VI
Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego i certyfikacja 25 uczestników szkolenia „Operator zaawansowanych kos i pił spalinowych” Przeprowadzenie egzaminów w formie testów pisemnych i egzaminu praktycznego dla 25 uczestników – 2 edycje, na terenie woj. łódzkiego w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

 

Egzaminy będą odbywały się ostatniego dnia szkolenia w okresie grudzień 2014 – kwiecień 2015 r.

Egzaminy przeprowadzone zostaną przez uprawnioną jednostkę, posiadająca zatwierdzony program do organizacji i przeprowadzania egzaminów przez ODK Mysłowice/UDT .

Ze względu na obiektywną ocenę prowadzący szkolenie nie może być jednocześnie egzaminatorem.

 

Zdanie egzaminu powinno być potwierdzone wydaniem właściwego certyfikatu /zaświadczenia dla każdego uczestnika, który uzyskał wynik pozytywny, potwierdzającego uzyskanie uprawień do obsługi kos i pił spalinowych;

Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty dojazdów na miejsce egzaminów we własnym zakresie.

 

2.3 Warunki udziału w postępowaniu:

2.3.1  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 • akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty uznawane jest                      za akceptację treści zapytania;
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – weryfikacja na podstawie oświadczenia;
 • posiadają niezbędną wiedzę/doświadczenie do wykonania zamówienia tj.
 1. wykładowcy posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu obsługi urządzeń wykorzystywanych w zaawansowanych pracach w sektorze drzewnym oraz z zakresu podanego programu szkoleń;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia;
 • nie są powiązani z Beneficjentem tj. Professional Gracjan Grela, osobowo lub kapitałowo (przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane                         z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli).

2.3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, osobno na każdą z sześciu wyodrębnionych części.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od 17.11.2014r. – 30.04.2015r. Usługi będą świadczone cyklicznie                w weekendy (piątek – sobota – niedziela) poza tzw. „okresami świątecznymi” w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań uczestników szkoleń, w ośrodkach oraz na terenach leśnych na obszarze woj. łódzkiego.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim.

Oferta musi zawierać:

 • pełną nazwę Oferenta,
 • numer NIP,
 • adres siedziby Oferenta,
 • numer telefonu,
 • formularz ofertowy zgodnie ze wzorem

Zamawiający nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z zamawianymi usługami tj.: serwis techniczny, koszty ubezpieczenia, nadzór właścicielski nad sprawnością sprzętu.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia złożenia oferty.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia: 14.11.2014r. do godz. 16:00 osobiście, bądź drogą pocztową na adres: Professional Gracjan Grela, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole. Ewentualnie prosimy o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres: las@professional-group.pl lub biuro@professional-group.pl.

 

 1. OCENA OFERT

7.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne                                 z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu w pkt. 2.2 i 2.3.

7.2   Oferty będą oceniane według jedynego kryterium: CENA brutto wykonania zamówienia: 100%.

7.3   Każda z sześciu wyodrębnionych części zamówienia będzie oceniana osobno. Do realizacji cz. I, II, III, IV, V i VI zamówienia zostanie wybrana oferta, która otrzyma na każdą część największą ilość punktów.

 

 1. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

8.1   Oferty zostaną ocenione, jako iloraz najniższej ceny spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

Przy ocenie ofert komisja będzie przyznawać Wykonawcom punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

 

P = Cmin/Co x100 pkt.

gdzie:

P – ilość punktów za cenę

Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert

Co – cena oferty rozpatrywanej

 

8.2   Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.3   Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen z oferentem, który złożył najkorzystniejsza ofertę w sytuacji gdy kwota w ofercie, będzie wyższa niż kwoty zapisane
w budżecie Projektu.

8.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.5   Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego oferenta który złożył ofertę.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Jowita Stanisz tel. 733 866 333.

 

 1. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wykluczone podmioty, które powiązane są z Professional Gracjan Grela lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Professional Gracjan Grela lub osobami wykonującymi w imieniu Professional Gracjan Grela czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie wpływu zapytania do Państwa poprzez podpisanie                             i opieczętowanie pierwszej strony niniejszego zapytania w dniu jego otrzymania i odesłanie na adres firmy bądź biura projektu, bądź odesłanie skanu pierwszej strony wraz z podpisem i datą wpływu poprzez pocztę elektroniczną na adres: las@professional-group.pl lub biuro@professional-group.pl.                                              

 

 

Kierownik Projektu

Witold Borowski

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr Nr 1/ POKL.08.01.01-10-134/14 z dnia 27.10.2014

 

FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa oferenta:  

 

NIP:  

 

Adres siedziby oferenta:  

 

Numer telefonu:  

 

 

Usługa (część I) Wartość jednostkowa brutto
Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Operator leśnych urządzeń samozaładowczych Forwarder z uprawnieniami UDT”

(cena za 1 roboczogodzinę)

 
Usługa (część II) Wartość jednostkowa brutto
Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Kurs brakarski”

(cena za 1 roboczogodzinę)

 
Usługa (część III) Wartość jednostkowa brutto
Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Operator zaawansowanych kos i pił spalinowych”

(cena za 1 roboczogodzinę)

 
Usługa (część IV) Wartość jednostkowa brutto
Przeprowadzenie 2 edycji szkoleń „Uprawnienia SEP E w zakresie eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym”

(cena za 1 roboczogodzinę)

 
Usługa (część V) Wartość jednostkowa brutto
Przeprowadzenie egzaminu brakarskiego i certyfikacja 20 uczestników szkolenia „Kurs brakarski”

(cena za 1 uczestnika)

 
Usługa (część VI) Wartość jednostkowa brutto
Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego i certyfikacja 25 uczestników szkolenia „Operator zaawansowanych kos i pił spalinowych”

(cena za 1 uczestnika)

 

 

Oferent składając ofertę wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych kadr przedsiębiorstw z branży leśnej w woj. łódzkim”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

 

Oświadczam(y):

że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia :

 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadam(y) wiedze i doświadczenie do realizacji zamówienia – zgodnie z wykazem w Załączniku nr 2
 3. znajduje(my) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. podmiot nie jest powiązany z Professional Gracjan Grela lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Professional Gracjan Grela lub osobami wykonującymi w imieniu Professional Gracjan Grela czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

………………………………………………………………………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta

POBIERZ PLIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr Nr 1/ POKL.08.01.01-10-134/14 z dnia 27.10.2014

 

WYKAZ WYKŁADOWCÓW

 

Imię i nazwisko Dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie* Dotyczy szkolenia
     
     
     
     
     
     

*dołączone do załącznika nr 2 po wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta